Ugovori i drugi modeli je druga oblast (komponenta) portala BazaPropisa.net i sadrži:

  • Ugovore (oko 350 modela ugovora, i to svi obligacioni akti koji se koriste u poslovnom prometu, od Ugovora o prodaji, Ugovor o radu, Ugovor o delu, Ugovor o ostavi, Ugovor o prenovu, Ugovor o zakupu, itd., koje možete odštampati  u datom obliku ili kopirati u bilo koji program za obradu teksta, obrađivati prema potrebi i popuniti sopstvenim podacima)
  • Sudske i druge postupke (više od 500 modela akata  koji se pojavljuju u Parničnom, Vanparničnom, Izvršnom, Upravnom i Krivičnom postupku, a to su  Tužbe, Žalbe, Molbe, Izjave, Punomoćja, Rešenja, Odluke, Opomene, Optužnice, Optužni predlozi, Zahtevi, Zaključci i drugi.)
  • Poslovne akte (više od 200 modela internih akata koji se koriste u toku poslovanja svakog preduzeća, a to su akti iz Radnih odnosa, Pravilnici, Odluke, Rešenja, Sporazumi, Zahtevi i drugi)
© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.