Ugovor o posredovanju u zakupu nepokretnosti

 

Ugovorne strane:

1) ________________________________ (naziv, sedište, matični broj, PIB) koje zastupa ________________ (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica), u daljem tekstu "Posrednik", s jedne strane

i

2) ____________________ (ime, prezime, adresa za fizičko lice, naziv, sedište, matični broj, PIB za pravno lice) u daljem tekstu "Nalogodavac", s druge strane

 

saglasile su se da dana _________ godine zaključe ovaj ugovor kako sledi:

 

Predmet ugovora

 Član 1.

Predmet ovog ugovora je posredovanje u zakupu nepokretnosti.

 Posredovanje u zakupu nepokretnosti obuhvata poslove pronalaženja, radi dovođenja u vezu sa Nalogodavcem , druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o zakupu nepokretnosti, a koji se obavlja uz novčanu naknadu.

 Član 2.

Zakup nepokretnosti, kao predmet posredovanja, iz člana 1. ovog ugovora je prodaja nepokretnosti, koja je u vlasništvu Nalogodavca.

 Nepokretnost koja je predmet posredovanja je _______________________________________________ (opis nepokretnosti).

Član 3.

Posrednik je stručno osposobljen za obavljanje poslova posredovanja, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS”, br. 95/2013, u daljem tekstu: Zakon).

Zaposleni kod Posrednika, koji ima položen stručni ispit iz člana 11. Zakona i koji je zadužen za ovaj posao jeste _____________________________ (ime i prezime).

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Član 4.

Posrednik, u skladu sa članom 14. Zakona, poseduje važeći Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koja bi mogla da nastane za Nalogodavca, usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih ovim ugovorom, sa ________________________________________________________ a.d.o., br. _______________.

Ugovorom o osiguranju iz stava 1. ovog člana, ugovoreno je da za štetu, koju bi Posrednik mogao da prouzrokuje Nalogodavcu, obavljanjem posredovanja, svota osiguranja iznosi __________________ (minimalno 15.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti) po jednom osiguranom slučaju, odnosno _________ ukupno (minimalno 45.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti) za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.

Obaveze posrednika

Član 5.

Posrednik se obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

1) nastojati da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla iz člana 2. ovog ugovora;

2) dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti, u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

3) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti iz člana 2. ovog ugovora i upozoriti Nalogodavca naročito na:

–moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti;

– upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti;

– postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

4) obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas u vezi sa prometom, nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;

5) omogućiti pregled nepokretnosti;

6) posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja ugovora;

7) čuvati podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje;

8) obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Član 6.

Posrednik se obavezuje da će, prilikom obavljanja poslova po ovom ugovoru, postupati s pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik je, u svom poslovnom prostoru, na vidnom mestu istakao svoje Opšte uslove poslovanja, s kojima je Naručilac upoznat i koji su sastavni deo ovog ugovora.

Obaveze nalogodavca

Član 7.

Nalogodavac se obavezuje da će obaviti sledeće poslove:

1) obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;

2) obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr.;

3) dati posredniku na uvid originale isprava, koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa, i upozoriti posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;

4) Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla - omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

5) predati Posredniku overene kopije svih isprava, kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla - predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;

6) isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu i nadoknaditi posredniku troškove dodatnih usluga nastale tokom posredovanja;

7) obavestiti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od dana nastale promene.

Član 8.

Nalogodavac se obavezuje da će postupati u skladu sa načelom savesnosti i poštenja.

Nalogodavac nije dužan da pristupi pregovorima za zaključenje posredovanog posla s licem koje je Posrednik pronašao, niti da zaključi posredovani pravni posao.

Posrednička naknada

Član 9.

Za obavljen posao, Posrednik ima pravo na posredničku naknadu u visini od ____________________.

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u momentu zaključenja ugovora za koji je posredovao (ne može se zahtevati delimično plaćanje posredničke naknade unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora za koji je posredovao).

Posrednik ima pravo na troškove dodatnih usluga u vezi sa poslom po ovom ugovoru (troškove dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti, ako je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju).

Pod troškovima dodatnih usluga, iz stava 3. ovog člana, podrazumeva se: __________________

Član 10.

Račun za izvršene usluge, Posrednik će ispostaviti Nalogodavcu, shodno članu 9. ovog ugovora, u roku od __ dana od dana zaključenja ugovora za koji je posredovao.

Nalogodavac će izvršiti isplatu posredniku, po računu iz stava 1. u roku od ___ dana od dana prijema računa.

Period važenja ugovora o posredovanju

Član 11.

Ovaj ugovor je zaključen na period od godinu dana.

Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

Ugovor se može raskinuti, po zahtevu obe ugovorne strane, s tim da otkazni rok iznosi 15 dana.

Otkaz ugovora o posredovanju od strane Nalogodavca ne mora biti obrazložen i ima pravno dejstvo momentom dostavljanja posredniku.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, Nalogodavac je dužan da posredniku nadoknadi nastale troškove dodatnih usluga nastale tokom posredovanja.

Član 12.

Ako nakon prestanka važenja ovog ugovora na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, Nalogodavac je dužan da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini.

Ako pod uslovom i u roku iz stava 1. ovog člana, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat Posrednikovog posredovanja, pre prestanka važenja ovog ugovora, Nalogodavac je dužan da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu.

Rešavanje sporova

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi s primenom ovog ugovora rešavaju sporazumno, a ako to ne bude moguće nadležan je ____________________ sud u ____________.

Završne odredbe

Član 14.

Za sve što nije precizirano ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Ugovor je sačinjen u četiri primeraka, od kojih dva za Posrednika, a dva za Nalogodavca.

 

Posrednik

 

Nalogodavac

 

 

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.