Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „KLISURA REKE MILEŠEVKE”

ODLUKA

O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „KLISURA REKE MILEŠEVKE”

("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)

 

1. Pristupa se izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” (u daljem tekstu: Prostorni plan).

2. Okvirna granica Prostornog plana obuhvata delove teritorije opštine Prijepolje, i to katastarske opštine:

– Biskupići, Milošev Do, Međani, Kaćevo, Hisardžik i Kosatica.

Okvirni obuhvat Prostornog plana dat je u Prilogu 1 – Grafički prikaz okvirne granice obuhvata Prostornog plana, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Konačna granica obuhvata Prostornog plana biće definisana Nacrtom Prostornog plana.

3. Uslovi i smernice planskih dokumenta višeg reda za izradu Prostornog plana sadržani su u:

1) Zakonu o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), kojim je navedeno da se osnovni cilj održivog razvoja zaštićenih područja, kao i ostvarenje dobrobiti lokalnih zajednica od istih, sprovodi kroz plansko korišćenje prirodnih resursa i prostora kao građevinske kategorije; zatim, operativnim ciljem plana predviđeno je da se zaštita i održivo korišćenje prirodnog nasleđa sprovodi kroz izradu prostornog plana područja posebne namene za zaštićena područja veća od 500,00 ha, što je slučaj sa Specijalnim rezervatom prirode „Klisura reke Mileševke” (1244,14 ha); konačno, planom je predviđeno da se planiranje, očuvanje, održavanje, uređenje i održivo korišćenje zaštićenih područja sprovodi, pored prostornih planova i na osnovu planova upravljanja i korišćenja prirodnih resursa za proglašena zaštićena područja, što je slučaj sa Specijalnim rezervatom prirode „Klisura reke Mileševke”;

2) Uredbi o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13), kojom je navedeno da je osnovni cilj na području ova dva upravna okruga: očuvanje i unapređenje biološke i geološke raznovrsnosti, lepote i raznolikosti prirodnih predela, objekata i fenomena geonasleđa i održivo korišćenje i prezentacija prirodnih resursa i prostora, kao što je Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke”; takođe, planom je inicirana rezervacija prostora oko zaštićenih prirodnih dobara radi očuvanja i unapređenja njihovih vrednosti.

Izrada Prostornog plana zasniva se na planskoj, studijskoj, tehničkoj i drugoj dokumentaciji, rezultatima dosadašnjih istraživanja i važećim dokumentima u Republici Srbiji, uključujući Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” („Službeni glasnik RS”, broj 104/14).

Spisak raspoloživih podloga za plansko područje dat je u Prilogu 2 – Spisak podloga za područje Prostornog plana dostavljen od strane Republičkog geodetskog zavoda, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

4. Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora zasniva se na principima uređenja i korišćenja prostora utvrđenim članom 3. Zakona o planiranju i izgradnji i članom 5. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16).

5. Vizija i dugoročni cilj razvoja i donošenja Prostornog plana je obezbeđenje prostornih uslova za ostvarenje posebne namene područja.

6. Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja zasniva se na obezbeđenju uslova za: plansko korišćenje Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”; racionalno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa; zaštitu i unapređenje životne sredine; valorizaciju komplementarnih potencijala područja za razvoj; prostornu, saobraćajnu i privrednu integraciju područja sa okruženjem i dr. Prostorni plan će sadržati detaljnu razradu, kao i pravila uređenja i građenja prema utvrđenom režimu zaštite pojedinih prirodnih celina. Pored navedenog, Prostorni plan će po potrebi sadržati detaljnu razradu i za druga područja, kao što su područja koja imaju turistički potencijal.

7. Rok za izradu Nacrta Prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

8. Sredstva za izradu Prostornog plana obezbeđuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u iznosu od šest miliona dinara sa PDV-om.

9. Nosilac izrade Prostornog plana je ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, u skladu sa članom 47. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji.

Nosilac izrade Prostornog plana dužan je da obezbedi pribavljanje mišljenja, uslova i saglasnosti nadležnih organa i organizacija propisanih zakonom, kao i da obezbedi saradnju i usaglašavanje stavova sa svim relevantnim subjektima planiranja.

10. Organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, u fazi izrade ili izmene planskih dokumenata, dužni su da na zahtev nosioca izrade Prostornog plana, u roku od 30 dana, dostave sve tražene podatke bez naknade.

Ovlašćeni organi iz stava 1. ove tačke ustupiće, na zahtev nadležnog ministarstva, postojeće kopije topografskog i katastarskog plana, podatke katastra vodova i ortofoto snimke u digitalnom formatu, u roku od 30 dana bez naknade.

11. Nacrt Prostornog plana biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u sedištu jedinice lokalne samouprave koja je u obuhvatu Prostornog plana.

12. Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/18), čini sastavni deo ove odluke.

13. Broj primeraka Prostornog plana biće utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se utvrđuje Prostorni plan.

14. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

Prilog 2

Spisak podloga za područje Prostornog plana dostavljen od strane Republičkog geodetskog zavoda

Prema evidenciji Republičkog geodetskog zavoda za područje Prostornog plana u službenoj upotrebi su sledeće podloge na području opštine Prijepolje:

1) katastarske opštine Biskupići, Milošev Do, Međani, Kaćevo i Hisardžik poseduju bazu digitalnih katastarskih planova u službenoj upotrebi;

2) katastarska opština Kosatica ne poseduje bazu digitalnog katastarskog plana u službenoj upotrebi, odnosno na snazi su još uvek analogni planovi.

Arhiv Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu za katastarsku opštinu Kosatica poseduje skenirane podloge radnih originala katastra nepokretnosti delom iz 2007. godine i delom iz 2012. godine.

Za katastarske opštine za koje je digitalni katastarski plan u službenoj upotrebi izdaju se podaci u vektorskom obliku u formatima shp i dwg.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.