ODLUKA

O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNJU TERMOELEKTRANE „KOLUBARA B”

("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

 

1. Pristupa se izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Termoelektrane „Kolubara B” na životnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procena).

2. Razlozi za izradu Strateške procene definisani su na osnovu teritorijalnog obuhvata i mogućih uticaja Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Termoelektrane „Kolubara B” na životnu sredinu (u daljem tekstu: Prostorni plan), na sledeći način:

− značaj Prostornog plana za zaštitu životne sredine i održivi razvoj proizlazi iz potrebe da se zaštiti životna sredina, poboljša kvalitet života i obezbedi održivi razvoj na području Prostornog plana;

− potreba da se u planiranju prostornog razvoja područja Prostornog plana sagledaju strateška pitanja zaštite životne sredine i obezbedi njihovo rešavanje na odgovarajući način;

− činjenica da Prostorni plan predstavlja okvir za realizaciju posebne namene planskog područja.

3. Strateška procena se radi za područje Prostornog plana. Okvirna granica Prostornog plana obuhvata delove teritorija opština Obrenovac, Lazarevac, Ub i Lajkovac.

Na teritoriji opštine Obrenovac, obuhvata katastarsku opštinu Poljane.

Na teritoriji opštine Lazarevac, obuhvata katastarske opštine Cvetovac, Stepojevac i Veliki Crljani.

Na teritoriji opštine Ub, obuhvata katastarsku opštinu Kalenić.

Na teritoriji opštine Lajkovac, obuhvata katastarsku opštinu Mali Borak.

U Nacrtu Prostornog plana, biće data konačna granica Prostornog plana.

4. Izrada Strateške procene je zasnovana na studijsko-analitičkoj dokumentaciji iz oblasti prostornog planiranja, saobraćaja i infrastrukture, zaštite životne sredine, zaštite prirode kao i drugoj relevantnoj dokumentaciji.

5. Strateškom procenom biće razmatrana pitanja zaštite vazduha, voda, zemljišta, živog sveta, prirode, kao i druga pitanja za koja se u toku izrade utvrdi da zahtevaju odgovarajuću obradu.

6. Izveštaj o strateškoj proceni, kao dokument kojim se prikazuje postupak izrade Strateške procene, rezultati do kojih se došlo i način integrisanja u postupak pripreme Prostornog plana, sadrži:

− polazne osnove Strateške procene: obuhvat, predmet i ciljevi Prostornog plana, zahtevi zaštite životne sredine iz relevantnih planskih i drugih dokumenata;

− opšte i posebne ciljeve Strateške procene i indikatore;

− procenu mogućih uticaja na životnu sredinu: prikaz stanja životne sredine na području Prostornog plana; varijante razvoja planskog područja, uključujući scenario nultog razvoja i varijante razvoja i zaštite planskog područja povoljne sa aspekta zaštite životne sredine; procenu uticaja varijantnih rešenja na životnu sredinu; opis mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu; poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg; procenu uticaja planskih rešenja na životnu sredinu, opis mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu; način na koji su pri proceni uzeti u obzir elementi životne sredine i karakteristike uticaja;

− smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima;

− program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja Prostornog plana;

− prikaz korišćene metodologije;

− prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor Prostornog plana sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u Prostorni plan;

− učešće zainteresovanih strana u postupku izrade i razmatranja Izveštaja o strateškoj proceni;

− izvod iz Strateške procene (zaključak – netehnički rezime).

7. Nosilac izrade Strateške procene je ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, u skladu sa članom 47. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon).

8. Rok za izradu Strateške procene je 12 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Prostornog plana.

Stručni tim za izradu Strateške procene biće sastavljen od stručnjaka odgovarajućeg profila. Strateška procena će se obaviti u skladu sa evropskim i međunarodnim principima teorije i dobre prakse u izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za istu vrstu planskih dokumenata.

9. Učešće zainteresovanih organa i organizacija u razmatranju Izveštaja o strateškoj proceni obezbeđuje se dostavljanjem Izveštaja o strateškoj proceni na mišljenje.

Učešće javnosti u razmatranju Izveštaja o strateškoj proceni obezbeđuje se u okviru javnog uvida u Nacrt Prostornog plana, u trajanju od 30 dana, u jedinicama lokalne samouprave koje su u obuhvatu Prostornog plana.

10. Sredstva za izradu Strateške procene obezbeđuje JP „Elektroprivreda Srbije”.

11. Odluka o izradi Strateške procene je sastavni deo Odluke o izradi Prostornog plana.

12. Ova odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

13. Ova odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o izradi Prostornog plana.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.