ODLUKA

O VRSTI, OBIMU I NAČINU ISPORUKE PODATAKA I DOKUMENATA KOJI SE USTUPAJU BEZ NAKNADE DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

("Sl. glasnik RS", br. 56/2012)

 

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom odlukom određuje se vrsta, obim i način isporuke podataka i dokumenata registrovanih, evidentiranih i objavljenih u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave ili međunarodnim organizacijama sa kojima Republika Srbija ostvaruje saradnju na osnovu članstva, uzajamnosti ili sporazuma (u daljem tekstu: korisnici).

Značenje pojmova

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1) registar jeste jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka koji su propisani kao predmet registracije kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija;

2) baza podataka jeste skup podataka i dokumenata sistematizovanih po posebnoj metodologiji na način koji obezbeđuje dostupnost pojedinačnim podacima elektronskim ili drugim putem, a na kojima Republika Srbija preko Agencije ostvaruje autorska prava, shodno domaćim i međunarodnim propisima i standardima;

3) izvorni podatak jeste činjenica koja je propisana kao predmet registracije ili evidencije i koja se pojedinačno iz svakog registra ili evidencije Agencije dostavlja korisnicima;

4) standardizovani izveštaj predstavlja grupisanje izvornih i zbirnih podataka iz baza podataka registara, odnosno evidencija, po utvrđenoj strukturi i kriterijumima, datih u Listi standardizovanih izveštaja, koja je sastavni deo ove odluke;

5) dokument predstavlja akt utvrđen materijalnim propisima, na osnovu koga se vrši upis činjenica, odnosno podataka u registre i evidencije koje vodi Agencija, a koji se kao sastavni deo arhivske građe i registraturskog materijala ustupa korisnicima za potrebe vršenja poslova iz njihove nadležnosti;

6) objavljivanje jeste elektronsko prikazivanje, na internet strani Agencije, podataka i dokumenata koji su predmet pojedinačne registracije, evidencije, kao i prikazivanje izveštaja ili saopštenja iz baza podataka Agencije;

7) ovlašćeno lice korisnika jeste fizičko lice označeno u zahtevu korisnika za podacima, odnosno sporazumu ili protokolu zaključenom na osnovu ove odluke između korisnika i Agencije koje je odgovorno za korišćenje i zaštitu podataka u skladu sa ovom odlukom.

Objavljivanje podataka i dokumenata

Član 3.

Agencija podatke i dokumenta koji su predmet pojedinačne registracije i evidencije objavljuje na svojoj internet strani u skladu sa propisima.

Agencija na svojoj internet strani periodično objavljuje izveštaje, analize, saopštenja i druge preglede koje sačinjava u skladu sa programom rada Agencije.

Podaci, dokumenti, izveštaji i drugi pregledi, danom objavljivanja na internet strani smatraju se isporučenim svim korisnicima Agencije.

Vrsta, obim i složenost podataka
koji su predmet isporuke

Član 4.

Izvorni i zbirni podaci koji su predmet isporuke korisnicima, u formi standardizovanih izveštaja, razvrstani su za svaki pojedinačni registar, odnosno evidenciju Agencije, po kriterijumima definisanim u članu 6. Stav 2. Tačka 2) ove odluke.

Dokumenti kao predmet isporuke

Član 5.

Dokumenti kao formalni akti odnosno arhivska građa i registraturski materijal Agencije isporučuju se korisnicima u štampanom ili elektronskom obliku za potrebe vršenja poslova iz njihove nadležnosti.

Podnošenje zahteva za podacima

Član 6.

Isporuka podataka vrši se na osnovu zahteva podnetog od strane ovlašćenog lica korisnika na obrascu zahteva koji je propisan i sastavni je deo ove odluke (Prilog 1 – opšti i posebni deo).

Zahtev iz prethodnog stava obavezno sadrži uredno ispunjeni:

1. Opšti deo obrasca u kome se navode: podaci o korisniku; obrazloženje iz koga se može utvrditi da su traženi podaci u okviru delokruga poslova iz njegove materijalne, odnosno teritorijalne nadležnosti; svrha i način korišćenja podataka; izbor iz liste standardizovanih izveštaja koji su predmet zahteva; način isporuke podataka; izjavu lica koje naručuje podatke da je upoznato sa obavezama po pitanju korišćenja i zaštite podataka, pečat korisnika i potpis ovlašćenog lica;

2. Posebni deo obrasca koji sadrži izabrani izveštaj iz liste standardizovanih izveštaja sa opredeljenim kriterijumima izbora podataka.

Posebni zahtevi korisnika

Član 7.

Posebne zahteve korisnika za podacima i izveštajima koji po svojoj strukturi, složenosti i obimu nisu predviđeni ovom odlukom i čija izrada zahteva dodatnu obradu izvornih i zbirnih podataka, odnosno kombinaciju podataka iz različitih registara i evidencija kao i posebno angažovanje ljudskih i materijalnih potencijala, odobrava direktor Agencije, na obrazloženi zahtev korisnika, vodeći računa o mogućnostima Agencije.

Podaci i dokumenti koji ne mogu biti predmet isporuke

Član 8.

Ako se zahtevom traži obrada i isporuka podataka i dokumenata, a iz obrazloženog zahteva se ne može utvrditi da li su traženi podaci i dokumenti od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti korisnika, takav zahtev se neće obraditi o čemu će korisnik biti obavešten u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva.

Rokovi za obradu i isporuku podataka i dokumenata

Član 9.

Agencija je dužna da izvrši obradu zahteva i isporuku podataka i dokumenata u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema zahteva, odnosno od dana objavljivanja podataka.

Rokove za dostavljanje podataka po posebnim zahtevima iz člana 7. Ove odluke određuje direktor Agencije, o čemu blagovremeno obaveštava podnosioca zahteva.

Korišćenje podataka i dokumenata

Član 10.

Podatke i dokumenta dobijene u skladu sa ovom odlukom korisnik je dužan da koristi samo u svrhu navedenu u zahtevu za podacima, kao i da preduzme sve raspoložive mere osiguranja u cilju sprečavanja neovlašćenog korišćenja dobijenih podataka.

Podaci i dokumenta iz ovog člana se ne smeju umnožavati i distribuirati u komercijalne svrhe.

Ako se podaci i dokumenta koriste za izradu sopstvenog dokumenta ili drugog proizvoda, korisnik je dužan da Agenciju navede kao izvor podataka.

Odnos korisnika i Agencije

Član 11.

Odnosi korisnika i Agencije u vezi sa isporukom, korišćenjem i zaštitom registrovanih i evidentiranih podataka i dokumenata, može se urediti posebnim sporazumom ili protokolom.

Imenovanje ovlašćenog lica korisnika sastavni je deo sporazuma ili protokola iz prethodnog stava.

Ukoliko korisnik zahteva isporuku podataka i dokumenata na osnovu pojedinačnog zahteva, bez zaključenja posebnog sporazuma ili protokola, u obavezi je da uz zahtev dostavi i pojedinačni akt o imenovanju lica koje je ovlašćeno za podnošenje zahteva.

U slučaju da korisnik podataka iz ove odluke imenuje više ovlašćenih lica, isporuka će se smatrati urednom dostavljanjem podataka i dokumenata jednom od navedenih lica.

Evidentiranje zahteva, isporučenih podataka i troškova

Član 12.

Agencija je dužna da o podnetim zahtevima, isporučenim podacima i dokumentima, kao i stvarnim troškovima koje ima po osnovu obrade zahteva, pripreme i isporuke podataka i dokumenata, obrazuje i vodi odgovarajuće evidencije.

Vrsta, obim i sadržina evidencija, kao i kriterijumi za utvrđivanje i praćenje troškova iz prethodnog stava ovog člana uređuju se posebnim aktom, koji donosi Upravni odbor Agencije, na predlog direktora Agencije.

Agencija na osnovu podataka i evidencija iz ovog člana sastavlja poseban izveštaj, koji postaje sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu i godišnjeg izveštaja o finansijskom poslovanju Agencije.

Stupanje na snagu

Član 13.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

 

Prilozi:

1) Prilog 1

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.