ODLUKA

O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "PRVONEK"

("Sl. glasnik RS", br. 94/2010)

1. Pristupa se izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Prvonek" (u daljem tekstu: Prostorni plan).

2. Cilj donošenja Prostornog plana je utvrđivanje dugoročne koncepcije organizacije, uređenja, zaštite i korišćenja sliva akumulacije "Prvonek"; racionalno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa; zaštita i unapređenje životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; valorizacija komplementarnih potencijala područja za razvoj; prostorni, saobraćajni, privredni i drugi oblici integracije područja sa okruženjem.

3. Područje Prostornog plana obuhvata delove teritorija grada Vranja, i to cele katastarske opštine Slivnica, Prvonek, Stara Brezovica, Korbul, Crni Vrh, Stari Glog i Babina Poljana.

Područje Prostornog plana dato je na grafičkom prikazu, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

4. Prostorni plan sadrži: polazne osnove za izradu plana; ocenu postojećeg stanja (SWOT analiza); posebno obeležavanje građevinskog područja sa granicama područja; delove teritorije za koje je predviđena izrada urbanističkog plana; ciljeve, principe i operativne ciljeve prostornog razvoja područja posebne namene; koncepciju prostornog razvoja područja posebne namene; koncepciju i propoziciju zaštite, uređenja i razvoja prirode i prirodnih sistema; koncepciju i propozicije u odnosu na eventualne demografsko-socijalne probleme; prostorni razvoj funkcije posebne namene, distribuciju aktivnosti i upotrebu zemljišta; prostorni razvoj saobraćaja, infrastrukturnih sistema i povezivanje sa drugim mrežama; pravila uređenja i građenja i druge elemente regulacije za delove teritorije u obuhvatu plana za koje nije predviđena izrada urbanističkog plana; mere zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara; mere zaštite životne sredine; mere i instrumenti za ostvarivanje prostornog plana područja posebne namene i prioritetnih planskih rešenja; i mere za sprovođenje prostornog plana posebne namene.

Sastavni deo Prostornog plana čini i Strateška procena uticaja na životnu sredinu.

5. Nosilac izrade Prostornog plana je Republička agencija za prostorno planiranje.

Nosilac izrade Prostornog plana dužan je da obezbedi pribavljanje mišljenja, uslova i saglasnosti nadležnih organa i organizacija propisanih zakonom, kao i da osigura saradnju i usaglašavanje stavova sa svim relevantnim subjektima planiranja.

6. Ministarstva, posebne organizacije, javna preduzeća i ustanove nadležne za poslove zaštite životne sredine, zaštite prirode i spomenika kulture, infrastrukture, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rudarstva i energetike i drugi zainteresovani organi i organizacije, dostaviće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke sve raspoložive podatke, uslove i dokumentaciju iz delokruga svoga rada nosiocu izrade Prostornog plana.

7. Rok za izradu Prostornog plana je šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

8. Sredstva za izradu Prostornog plana obezbeđuje grad Vranje.

9. Nacrt Prostornog plana biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi skupštine grada Vranja.

10. Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Prvonek" na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 83/10) je sastavni deo ove odluke.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.