IZNOS

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)

 

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2013. Godinu, iznosi 21. 216 dinara.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.