IZNOS

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)

 

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 20.109 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. maja 2015. godine.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.