SPISAK

SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI LIČNE ZAŠTITNE OPREME

("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)

 

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme:

Redni

broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka

povučenog/

izmenjenog

srpskog

standarda

Datum

do kada primena

povučenog/izmenjenog

srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 132:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Definicije termina i piktogrami

   

EN 132:1998

2.

SRPS EN 133:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Klasifikacija

   

EN 133:2001

3.

SRPS EN 134:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nomenklatura komponenti

   

EN 134:1998

4.

SRPS EN 135:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Lista ekvivalentnih termina

   

EN 135:1998

5.

SRPS EN 136:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Pune maske – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 136:1998

EN 136:1998/AC:2003

6.

SRPS EN 137:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom, sa punom maskom – Zahtevi, ispitivanje, označavanje

   

EN 137:2006

7.

SRPS EN 138:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Aparat sa crevom za svež vazduh, sa maskom, polumaskom ili sklopom usnika – Zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

   

EN 138:1994

8.

SRPS EN 140:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Polumaske i četvrtmaske – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 140:1998

EN 140:1998/AC:1999

9.

SRPS EN 142:2012

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Sklopovi usnika- Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 142:2002

10.

SRPS EN 143:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtri za čestice – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 143:2000

EN 143:2000/AC:2005

SRPS EN 143:2007/A1:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtri za čestice – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje – Izmena 1

EN 143:2000/A1:2006

11.

SRPS EN 144-1:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Ventili za boce za gas – Deo 1: Priključci sa navojem za umetak priključka

   

EN 144-1:2000

EN 144-1:2000/A1:2003

EN 144-1:2000/A2:2005

12.

SRPS EN 144-2:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Ventili za boce za gas – Deo 2: Izlazni priključci

   

EN 144-2:1998

13.

SRPS EN 144-3:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Ventili za boce za gas – Deo 3: Izlazni priključci za ronilačke aparate koji koriste smešu azota sa kiseonikom i sam kiseonik

   

EN 144-3:2003

EN 144-3:2003/AC:2003

14.

SRPS EN 145:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus, sa komprimovanim kiseonikom ili komprimovanim kiseonik-azotom – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 145:1997

EN 145:1997/A1:2000

15.

SRPS EN 148-1:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Navoji za disajne priključke – Deo 1: Priključak sa standardnim navojem

   

EN 148-1:1999

16.

SRPS EN 148-2:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Navoji za disajne priključke – Deo 2: Priključak sa centralnim navojem

   

EN 148-2:1999

17.

SRPS EN 148-3:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Navoji za disajne priključke – Deo 3: Priključak sa navojem M 45x3

   

EN 148-3:1999

18.

SRPS EN 149:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 149:2001+A1:2009

19.

SRPS EN 166:2008

Lična zaštita očiju – Specifikacije

   

EN 166:2001

20.

SRPS EN 167:2008

Lična zaštita očiju – Optičke metode ispitivanja

   

EN 167:2001

21.

SRPS EN 168:2008

Lična zaštita očiju – Neoptičke metode ispitivanja

   

EN 168:2001

22.

SRPS EN 169:2008

Lična zaštita očiju – Filtri za zavarivanje i srodne tehnike – Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba

   

EN 169:2002

23.

SRPS EN 170:2008

Lična zaštita očiju – Filtri za ultraljubičasto zračenje – Zahtevi u pogledu koeficijenta i preporučena upotreba

   

EN 170:2002

24.

SRPS EN 171:2008

Lična zaštita očiju – Filtri za infracrveno zračenje – Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba

   

EN 171:2002

25.

SRPS EN 172:2008

Lična zaštita očiju – Filtri za sunčevu blještavu svetlost za korišćenje na radu

   

EN 172:1994

EN 172:1994/A1:2000

EN 172:1994/A2:2001

26.

SRPS EN 174:2010

Lična zaštita očiju – Skijaške zaštitne naočare za spust

   

EN 174:2001

27.

SRPS EN 175:2010

Lična zaštita – Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka

   

EN 175:1997

28.

SRPS EN 207:2011

SRPS EN 207:2011/AC:2013

Lična zaštita očiju – Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (zaštita očiju od lasera)

   

EN 207:2009

EN 207:2009/AC:2011

Lična zaštita očiju – Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (zaštita očiju od lasera)-Ispravka

29.

SRPS EN 208:2012

Lična zaštita očiju – Štitnici za oči za rad na podešavanju lasera i laserskih sistema

   

EN 208:2009

30.

SRPS EN 250:2014

Oprema za disanje – Nezavisni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom – Zahtevi, ispitivanje, označavanje

   

EN 250:2000

EN 250:2000/A1:2006

31.

SRPS EN 269:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Aparat na motorni pogon sa crevom za svež vazduh, sa kapuljačom – Zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

   

EN 269:1994

32.

SRPS EN 342:2010

Zaštitna odeća – Odelo iz jednog dela i odevni predmeti koji štite od hladnoće

   

EN 342:2004

EN 342:2004/AC:2008

33.

SRPS EN 343:2011

Zaštitna odeća – Zaštita od kiše

   

EN 343:2003+A1:2007

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

34.

SRPS EN 348:2010

Zaštitna odeća – Metoda ispitivanja: Određivanje ponašanja materijala prema udaru malih čestica istopljenog metala

   

EN 348:1992

EN 348:1992/AC:1993

35.

SRPS EN 352-1:2008

Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 1: Naušnice

   

EN 352-1:2002

36.

SRPS EN 352-2:2008

Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 2: Antifoni

   

EN 352-2:2002

37.

SRPS EN 352-3:2008

Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 3: Naušnice pričvršćene za industrijski zaštitni šlem

   

EN 352-3:2002

38.

SRPS EN 352-4:2008

SRPS EN 352-4/A1:2011

Ušni štitnici – Zahtevi u pogledu bezbednosti i ispitivanja – Deo 4: Amplitudno zavisne naušnice

   

EN 352-4:2001

EN 352-4:2001/A1:2005

39.

SRPS EN 352-5:2008

SRPS EN 352-5/A1:2011

Ušni štitnici – Zahtevi u pogledu bezbednosti i ispitivanja – Deo 5: Naušnice sa aktivnom redukcijom buke

   

EN 352-5:2002

EN 352-5:2002/A1:2005

40.

SRPS EN 352-6:2008

Ušni štitnici – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 6: Naušnice sa električnim audio ulazom

   

EN 352-6:2002

41.

SRPS EN 352-7:2008

Ušni štitnici – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 7: Amplitudno osetljivi antifoni

   

EN 352-7:2002

42.

SRPS EN 352-8:2011

Ušni štitnici – Zahtevi u pogledu bezbednosti i ispitivanja – Deo 8: Audio naušnice za razonodu

   

EN 352-8:2008

43.

SRPS EN 353-1:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Deo 1: Zaustavljač pada sa vođicom i krutim sidrištem

   

EN 353-1:2002

44.

SRPS EN 353-2:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Deo 2: Zaustavljač pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem

   

EN 353-2:2002

45.

SRPS EN 354:2012

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova- Užad

   

EN 354:2010

46.

SRPS EN 355:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Apsorberi energije

   

EN 355:2002

47.

SRPS EN 358:2007

Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine – Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje

   

EN 358:1999

48.

SRPS EN 360:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom

   

EN 360:2002

49.

SRPS EN 361:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Potpuna telesna uprega

   

EN 361:2002

50.

SRPS EN 362:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Spojnice

   

EN 362:2004

51.

SRPS EN 363:2011

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Sistemi za zaustavljanje pada

   

EN 363:2008

52.

SRPS EN 364:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Metode ispitivanja

   

EN 364:1992

EN 364:1992/AC:1993

53.

SRPS EN 365:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Opšti zahtevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje

   

EN 365:2004

EN 365:2004/AC:2006

54.

SRPS EN 367:2008

Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i vatre – Metoda ispitivanja: Određivanje provođenja toplote pri izlaganju plamenu

   

EN 367:1992

EN 367:1992/AC:1992

55.

SRPS EN 374-1:2007

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama – Deo 1: Terminologija i zahtevi za performanse

   

EN 374-1:2003

56.

SRPS EN 374-2:2007

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama – Deo 2: Određivanje otpornosti prema penetraciji

   

EN 374-2:2003

57.

SRPS EN 374-3:2007

SRPS EN 374-3:2007/AC:2011

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama – Deo 3: Određivanje otpornosti prema permeaciji hemikalija

   

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003/AC:2006

58.

SRPS EN 374-4:2014

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama – Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama

   

EN 374-4:2013

59.

SRPS EN 379:2011

Lična zaštita očiju – Automatski filtri za zavarivanje

   

EN 379:2003+A1:2009

60.

SRPS EN 381-1:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 1: Oprema za ispitivanje otpornosti prema rezanju testerom sa lancem

   

EN 381-1:1993

61.

SRPS EN 381-2:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 2: Metode ispitivanja štitnika za noge

   

EN 381-2:1995

62.

SRPS EN 381-3:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 3: Metode ispitivanja obuće

   

EN 381-3:1996

63.

SRPS EN 381-4:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 4: Metode ispitivanja zaštitnih rukavica koje štite od testere sa lancem

   

EN 381-4:1999

64.

SRPS EN 381-5:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 5: Zahtevi za štitnike za noge

   

EN 381-5:1995

65.

SRPS EN 381-7:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 7: Zahtevi za zaštitne rukavice koje štite od testere sa lancem

   

EN 381-7:1999

66.

SRPS EN 381-8:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 8: Metode ispitivanja štitnika za noge do kolena koji štite od testere sa lancem

   

EN 381-8:1997

67.

SRPS EN 381-9:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 9: Zahtevi za štitnike za noge do kolena koji štite od testere sa lancem

   

EN 381-9:1997

68.

SRPS EN 381-10:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 10: Metoda ispitivanja štitnika za gornji deo tela

   

EN 381-10:2002

69.

SRPS EN 381-11:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Deo 11: Zahtevi za štitnike za gornji deo tela

   

EN 381-11:2002

70.

SRPS EN 388:2010

Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika

   

EN 388:2003

71.

SRPS EN 397:2014

Zaštitni šlemovi u industriji

   

EN 397:2012+A1:2012

72.

SRPS EN 402:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparat na otvoreni ciklus, sa komprimovanim vazduhom koji se uključuje udahom, sa maskom za celo lice ili sklopom usnika, za samospašavanje – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 402:2003

73.

SRPS EN 403:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje – Filtrirajući aparati sa kapuljačom za evakuaciju iz požara – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 403:2004

74.

SRPS EN 404:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje – Aparat za samospasavanje od ugljen-monoksida, sa filtrom i sklopom usnika

   

EN 404:2005

75.

SRPS EN 405:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtrirajuće polumaske sa ventilima za zaštitu od gasova ili gasova i čestica – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 405:2001+A1:2009

76.

SRPS EN 407:2007

Zaštitne rukavice protiv opasnosti od toplote (toplote i/ili vatre)

   

EN 407:2004

77.

SRPS EN 420:2010

Zaštitne rukavice – Opšti zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 420:2003+A1:2009

78.

SRPS EN 421:2011

Zaštitne rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama

   

EN 421:2010

79.

SRPS EN 443:2011

Šlemovi za vatrogasce u zgradama i drugim objektima

   

EN 443:2008

80.

SRPS EN 458:2008

Ušni štitnici – Preporuke za izbor, upotrebu, čuvanje i održavanje – Uputstvo

   

EN 458:2004

81.

SRPS EN 464:2008

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne aerosole i čvrste čestice – Metoda ispitivanja: Određivanje propustljivosti / nepropustljivosti odela koja ne propuštaju gas (ispitivanje unutrašnjim pritiskom)

   

EN 464:1994

82.

SRPS EN 469:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce – Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću za vatrogasce

   

EN 469:2005

83.

SRPS EN 510:2009

Specifikacija za zaštitnu odeću koja se upotrebljava tamo gde postoji rizik da odeća bude zahvaćena pokretnim delovima

   

EN 510:1993

84.

SRPS EN 511:2010

Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće

   

EN 511:2006

85.

SRPS EN 530:2012

Otpornost materijala za zaštitnu odeću na habanje – Metode ispitivanja

   

EN 530:2010

86.

SRPS EN 564:2015

Planinarska oprema – Prusik – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 564:2014

87.

SRPS EN 565:2010

Planinarska oprema – Traka – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 565:2006

88.

SRPS EN 566:2010

Planinarska oprema – Priveznice – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 566:2006

89.

SRPS EN 567:2014

Planinarska oprema – Asenderi – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 567:2013

90.

SRPS EN 568:2010

Planinarska oprema – Klinovi za led – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 568:2007

91.

SRPS EN 569:2010

Planinarska oprema – Klinovi – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 569:2007

92.

SRPS EN 659:2010

Zaštitne rukavice za vatrogasce

   

EN 659:2003+A1:2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

93.

SRPS EN 702:2008

Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i plamena – Metoda ispitivanja: Utvrđivanje provođenja toplote pri kontaktu kroz zaštitnu odeću ili materijale od kojih je napravljena

   

EN 702:1994

94.

SRPS EN 795:2013

Zaštita protiv padova sa visine – Uređaji za sidrenje – Zahtevi i ispitivanje

   

EN 795:2012

95.

SRPS EN 812:2012

Industrijske kape

   

EN 812:2012

96.

SRPS EN 813:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova – Sedeće uprege

   

EN 813:2008

97.

SRPS EN 863:2005

Zaštitna odeća – Mehanička svojstva – Metoda ispitivanja: otpornost prema probodu

   

EN 863:1995

98.

SRPS EN 892:2013

Planinarska oprema – Dinamička užad – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 892:2012

99.

SRPS EN 893:2012

Planinarska oprema – Dereze – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 893:2010

100.

SRPS EN 943-1:2010

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne aerosole i čvrste čestice – Deo 1: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija, koja propuštaju gas, sa i bez ventilacije (tip 1), i ona koja ne propuštaju gas (tip 2)

   

EN 943-1:2002

EN 943-1:2002/AC:2005

101.

SRPS EN 943-2:2010

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija – Deo 2: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija a ne propuštaju gas (tip 1) za tim (ekipu) koji(a) reaguje u slučaju opasnosti

   

EN 943-2:2002

102.

SRPS EN 958:2012

Planinarska oprema – Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane klinčane puteve – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 958:2006+A1:2010

103.

SRPS EN 960:2011

Modeli glave za ispitivanje zaštitnih šlemova

   

EN 960:2006

104.

SRPS EN 966:2013

Šlemovi za sportove u vazduhu

   

EN 966:2012+A1:2012

105.

SRPS EN 1073-1:2008

Zaštitna odeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije – Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja se ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama

   

EN 1073-1:1998

106.

SRPS EN 1073-2:2008

Zaštitna odeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije – Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja se ne ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama

   

EN 1073-2:2002

107.

SRPS EN 1077:2011

Šlemovi za alpske skijaše i korisnike snouborda

   

EN 1077:2007

108.

SRPS EN 1078:2013

Šlemovi za bicikliste i korisnike skejtborda i rolera

   

EN 1078:2012+A1:2012

109.

SRPS EN 1080:2013

Šlemovi za zaštitu dece od udaraca

   

EN 1080:2013

110.

SRPS EN 1082-1:2010

Zaštitna odeća – Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima – Deo 1: Rukavice od metalnih karika i štitnici za ruke

   

EN 1082-1:1996

111.

SRPS EN 1082-2:2010

Zaštitna odeća – Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima – Deo 2: Rukavice i štitnici za ruke izrađeni od svih materijala izuzev metalnih karika

   

EN 1082-2:2000

112.

SRPS EN 1082-3:2010

Zaštitna odeća – Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima – Deo 3: Ispitivanje sečenja udarom na tekstilne površine, kožu i druge materijale

   

EN 1082-3:2000

113.

SRPS EN 1146:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa kapuljačom, za upotrebu pri samospasavanju – Zahtevi, ispitivanje, označavanje

   

EN 1146:2005

114.

SRPS EN 1149-1:2010

Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 1: Metoda ispitivanja kojom se meri površinska otpornost

   

EN 1149-1:2006

115.

SRPS EN 1149-2:2008

Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 2: Metoda ispitivanja za merenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost)

   

EN 1149-2:1997

116.

SRPS EN 1149-3:2010

Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 3: Metoda ispitivanja kojom se meri odvođenje naelektrisanja

   

EN 1149-3:2004

117.

SRPS EN 1149-5:2010

Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 5: Performanse materijala i zahtevi za konstruisanje

   

EN 1149-5:2008

118.

SRPS EN 1150:2010

Zaštitna odeća – Veoma uočljiva odeća za opštu upotrebu – Metode ispitivanja i zahtevi

   

EN 1150:1999

119.

SRPS EN 1385:2012

Šlemovi za veslanje i sportove na brzim vodama

   

EN 1385:2012

120.

SRPS EN 1486:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce – Metode ispitivanja i zahtevi za reflektujuću odeću za posebne uslove gašenja požara

   

EN 1486:2007

121.

SRPS EN 1497:2010

Oprema za spasavanje – Uprege za spasavanje

   

EN 1497:2007

122.

SRPS EN 1621-1:2013

Zaštitna odeća za vozače motocikala koja štiti od mehaničkih udara – Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za štitnike od udara

   

EN 1621-1:2012

123.

SRPS EN 1621-2:2014

Zaštitna odeća za vozače motocikala koja štiti od mehaničkih udara – Deo 2: Štitnici za leđa vozača motocikala – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 1621-2:2012

124.

SRPS EN 1731:2009

Lična zaštita očiju – Mrežasti štitnici za oči i lice

   

EN 1731:2006

125.

SRPS EN 1809:2015

Oprema za ronjenje – Kompenzator plovnosti – Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja

   

EN 1809:2014

126.

SRPS EN 1827:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Polumaske bez ventila za udisanje i sa filtrima koji se skidaju, za zaštitu od gasova, ili gasova i čestica ili samo čestica – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 1827:1999+A1:2009

127.

SRPS EN 1868:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Lista ekvivalentnih termina

   

EN 1868:1997

128.

SRPS EN 1891:2008

Oprema za ličnu zaštitu za sprečavanje padova sa visine – Užad sa jezgrom i košuljicom, male istegljivosti

   

EN 1891:1998

129.

SRPS EN 1938:2012

Lična zaštita očiju – Zaštitne naočare za osobe na motociklima i mopedima

   

EN 1938:2010

130.

SRPS EN ISO 4869-2:2012

Akustika – Štitnici za uši -Deo 2: Procena efektivnog A ponderisanog nivoa zvučng pritiska kada se štitnici koriste

   

EN ISO 4869-2:1995

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

131.

SRPS EN ISO 4869-3:2012

Akustika – Štitnici za uši -Deo 3: Merenje unetog prigušenja štitnika tipa naušnica korišćenjem sklopa za akustičko testiranje

   

EN ISO 4869-3:2007

132.

SRPS EN ISO 6529:2010

Zaštitna odeća – Zaštita od hemikalija – Određivanje otpornosti materijala za zaštitnu odeću prema permeaciji tečnosti i gasova

   

EN ISO 6529:2001

133.

SRPS EN ISO 6530:2007

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja otpornosti materijala prema penetraciji tečnosti

   

EN ISO 6530:2005

134.

SRPS EN ISO 6942:2008

Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i vatre – Metoda ispitivanja: Procenjivanje materijala i sklopova materijala kada se izlažu izvoru toplotnog zračenja

   

EN ISO 6942:2002

135.

SRPS EN ISO 9185:2011

Zaštitna odeća – Ocenjivanje otpornosti materijala prema prskanju istopljenog metala

   

EN ISO 9185:2007

136.

SRPS EN ISO 10256:2011

Zaštita glave i lica za upotrebu u hokeju na ledu

   

EN ISO 10256:2003

137.

SRPS EN ISO 10819:2008

Mehaničke vibracije i udari – Vibracija ruke – Metoda za merenje i vrednovanje prenosa vibracija rukavica na palcu ruke

   

EN ISO 10819:1996

138.

SRPS EN ISO 10862:2010

Malo plovilo – Sistemi za brzo otpuštanje uprega u obliku trapeza

   

EN ISO 10862:2009

139.

SRPS EN ISO 11611:2011

Zaštitna odeća koja se upotrebljava prilikom zavarivanja i srodnih procesa

   

EN ISO 11611:2007

140.

SRPS EN ISO 11612:2011

Zaštitna odeća – Odeća za zaposlene izložene toploti i vatri

   

EN ISO 11612:2008

141.

SRPS EN ISO 12021:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Komprimovani vazduh za izolacione aparate za disanje

   

EN 12021:1998

142.

SRPS EN 12083:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtri sa crevima za disanje (filtri koji se ne montiraju na masku) – Filtri za čestice, filtri za gas i kombinovani filtri – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 12083:1998

EN 12083:1998/AC:2000

143.

SRPS EN ISO 12127-2:2010

Odeća koja štiti od toplote i vatre – Određivanje prenosa toplote pri kontaktu kroz zaštitnu odeću ili materijale od kojih je sastavljena – Deo 2: Metoda ispitivanja pri kojoj se koristi toplota pri kontaktu nastala spuštanjem malih cilindara

   

EN ISO 12127-2:2007

144.

SRPS EN 12270:2014

Planinarska oprema – Zaglavci – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 12270:2013

145.

SRPS EN 12275:2014

Planinarska oprema – Karabineri – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 12275:2013

146.

SRPS EN 12276:2014

Planinarska oprema – Frendovi – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 12276:2013

147.

SRPS EN 12277:2010

Planinarska oprema – Pojasevi – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 12277:2007

148.

SRPS EN 12278:2010

Planinarska oprema – Koturače – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 12278:2007

149.

SRPS EN ISO 12311:2014

Lična zaštitna oprema – Metode ispitivanja za naočare za sunce i slične naočare

   

EN ISO 12311:2013

150.

SRPS EN ISO 12312-1:2014

Zaštita očiju i lica – Naočare za sunce i slične naočare – Deo 1: Naočare za sunce za opštu upotrebu

   

EN ISO 12312-1:2013

151.

SRPS EN ISO 12401:2010

Malo plovilo – Bezbednosne uprege na palubi i bezbednosni konopci – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

   

EN ISO 12401:2009

152.

SRPS EN ISO 12402-2:2008

SRPS EN ISO 12402-2:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje – Deo 2: Prsluci za spasavanje, nivo performanse 275 – Bezbednosni zahtevi

   

EN ISO 12402-2:2006

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

153.

SRPS EN ISO 12402-3:2008

SRPS EN ISO 12402-3:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje -- Deo 3: Prsluci za spasavanje, nivo performanse 150 – Bezbednosni zahtevi

   

EN ISO 12402-3:2006

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

154.

SRPS EN ISO 12402-4:2010

SRPS EN ISO 12402-4:2010/A1:2011

Lična oprema za plutanje – Deo 4: Prsluci za spasavanje, nivo performanse 100 – Bezbednosni zahtevi

   

EN ISO 12402-4:2006

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

155.

SRPS EN ISO 12402-5:2008

SRPS EN ISO 12402-5:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje – Deo 5: Pomoćno sredstvo za plutanje (nivo 50) – Bezbednosni zahtevi

   

EN ISO 12402-5:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

156.

SRPS EN ISO 12402-6:2010

SRPS EN ISO 12402-6:/A1:2011

Lična oprema za plutanje – Deo 6: Prsluci i pomoćna sredstva za spasavanje za posebne namene – Bezbednosni zahtevi i dodatne metode ispitivanja

   

EN ISO 12402-6:2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

157.

SRPS EN ISO 12402-8:2008

SRPS EN ISO 12402-8:2008/A1:2012

Lična oprema za plutanje – Deo 8: Dodaci- Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja – Izmena 1

   

EN ISO 12402-8:2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

158.

SRPS EN ISO 12402-9:2008

SRPS EN ISO 12402-9:2008/A1:2012

Lična oprema za plutanje – Deo 9: Metode ispitivanja– Izmena 1

   

EN ISO 12402-9:2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

159.

SRPS EN ISO 12402-10:2010

Lična oprema za plutanje – Deo 10: Uputstvo za izbor i upotrebu lične opreme za plutanje i druge odgovarajuće opreme

   

EN ISO 12402-10:2006

160.

SRPS EN 12477:2007

Zaštitne rukavice za zavarivače

   

EN 12477:2001

EN 12477:2001/A1:2005

161.

SRPS EN 12492:2012

Oprema za planinarenje – Šlemovi za planinare – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 12492:2012

162.

SRPS EN 12628:2010

Pribor za ronjenje – Kombinovana oprema za održavanje na vodi i spašavanje – Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja

   

EN 12628:1999

EN 12628:1999/AC:2000

163.

SRPS EN 12841:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Sistem užadi za pristup – Uređaji sa užadima za podešavanje

   

EN 12841:2006

164.

SRPS EN 12941:2008

SRPS EN 12941:2008/A2:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtrirajući aparati na motorni pogon sa šlemom ili kapuljačom – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 12941:1998

EN 12941:1998/A1:2003

EN 12941:1998/A2:2008

165.

SRPS EN 12942:2008

SRPS EN 12942:2008/A2:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtrirajući aparati sa duvaljkom sa punom maskom, polumaskom ili četvrtmaskom – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

   

EN 12942:1998

EN 12942:1998/A1:2002

EN 12942:1998/A2:2008

166.

SRPS EN 13034:2011

Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija – Zahtevane performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i koja pruža ograničenu zaštitu prema tečnim hemikalijama (oprema tipa 6 i tipa PB 6)

   

EN 13034:2005+A1:2009

167.

SRPS EN 13061:2011

Zaštitna odeća – Štitnik za cevanicu za fudbalere (ragbiste) – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 13061:2009

168.

SRPS EN 13087-1:2007

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 1: Uslovi i kondicioniranje

   

EN 13087-1:2000

EN 13087-1:2000/A1:2001

169.

SRPS EN 13087-2:2013

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 2: Apsorpcija udara

   

EN 13087-2:2012

170.

SRPS EN 13087-3:2008

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 3: Otpornost prema probijanju

   

EN 13087-3:2000

EN 13087-3:2000/A1:2001

171.

SRPS EN 13087-4:2014

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 4: Efektivnost sistema za vezivanje

   

EN 13087-4:2012

172.

SRPS EN 13087-5:2014

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 5: Jačina sistema za vezivanje

   

EN 13087-5:2012

173.

SRPS EN 13087-6:2014

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 6: Vidno polje

   

EN 13087-6:2012

174.

SRPS EN 13087-7:2008

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 7: Otpornost prema plamenu

   

EN 13087-7:2000

EN 13087-7:2000/A1:2001

175.

SRPS EN 13087-8:2008

SRPS EN 13087-8/A1:2011

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 8: Električna svojstva

   

EN 13087-8:2000

EN 13087-8:2000/A1:2005

176.

SRPS EN 13087-10:2013

Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja – Deo 10: Otpornost prema toplotnom zračenju

   

EN 13087-10:2012

177.

SRPS EN 13089:2012

Planinarska oprema – Alatke za led – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 13089:2011

178.

SRPS EN 13138-1:2011

Pomoćno sredstvo za plutanje prilikom obuke u plivanju – Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za pomoćno sredstvo za plutanje koje se oblači ili navlači

   

EN 13138-1:2008

179.

SRPS EN 13158:2011

Zaštitna odeća – Zaštitne jakne, štitnici tela i ramena koji se upotrebljavaju u konjičkom sportu: za jahače i ostale koji rade oko konja i vozače zaprega – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 13158:2009

180.

SRPS EN 13178:2010

Lična zaštita očiju – Štitnici za oči za korisnike motornih sanki

   

EN 13178:2000

181.

SRPS EN 13274-1:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 1: Određivanje propuštanja prema unutrašnjosti i ukupnog propuštanja prema unutrašnjosti

   

EN 13274-1:2001

182.

SRPS EN 13274-2:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 2: Ispitivanja praktičnih performansi

   

EN 13274-2:2001

183.

SRPS EN 13274-3:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 3: Određivanje otpora pri disanju

   

EN 13274-3:2001

184.

SRPS EN 13274-4:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 4: Ispitivanja pomoću plamena

   

EN 13274-4:2001

185.

SRPS EN 13274-5:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 5: Klimatski uslovi

   

EN 13274-5:2001

186.

SRPS EN 13274-6:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 6: Određivanje sadržaja ugljen-dioksida u udahnutom vazduhu

   

EN 13274-6:2001

187.

SRPS EN 13274-7:2012

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 7: Određivanje propuštanja čestica kroz filtar

   

EN 13274-7:2008

188.

SRPS EN 13274-8:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Metode ispitivanja – Deo 8: Određivanje zapušavanja prašinom dolomita

   

EN 13274-8:2002

189.

SRPS EN 13277-1:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 1: Opšti zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 13277-1:2000

190.

SRPS EN 13277-2:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 2: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika gornjeg dela stopala, cevanice i podlaktice

   

EN 13277-2:2000

191.

SRPS EN 13277-3:2014

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 3: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika trupa

   

EN 13277-3:2013

192.

SRPS EN 13277-4:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 4: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika glave

   

EN 13277-4:2001

EN 13277-4:2001/A1:2007

193.

SRPS EN 13277-5:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 5: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika genitalija i štitnika stomaka

   

EN 13277-5:2002

194.

SRPS EN 13277-6:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 6: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika grudi za žene

   

EN 13277-6:2003

195.

SRPS EN 13277-7:2010

Zaštitna oprema za borilačke veštine – Deo 7: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika za šake i stopala

   

EN 13277-7:2009

196.

SRPS EN ISO 13287:2014

Oprema za ličnu zaštitu – Obuća – Metoda ispitivanja otpornosti na klizanje

   

EN ISO 13287:2012

197.

SRPS EN 13356:2008

Uočljiva dodatna oprema za opštu upotrebu – Metode ispitivanja i zahtevi

   

EN 13356:2001

198.

SRPS EN 13484:2012

Šlemovi za korisnike sanki

   

EN 13484:2012

199.

SRPS EN 13546:2011

Zaštitna odeća -- Štitnici za šaku, ruku, prsa, stomak, nogu, stopalo i genitalije za golmane hokeja na travi i štitnici za igrače hokeja na travi – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 13546:2002+A1:2007

200.

SRPS EN 13567:2010

Zaštitna odeća – Štitnici za šake, ruke, prsa, abdomen, noge, genitalije i lice za mačevaoce

   

EN 13567:2002+A1:2007

201.

SRPS EN 13594:2008

Zaštitne rukavice za profesionalne vozače motocikala – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 13594:2002

202.

SRPS EN 13595-1:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala – Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela – Deo 1: Opšti zahtevi

   

EN 13595-1:2002

203.

SRPS EN 13595-2:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala – Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela – Deo 2: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti prema habanju pri udaru

   

EN 13595-2:2002

204.

SRPS EN 13595-3:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala – Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela – Deo 3: Metoda ispitivanja za određivanje čvrstoće pucanja

   

EN 13595-3:2002

205.

SRPS EN 13595-4:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala – Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela – Deo 4: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti prema prorezivanju pri udaru

   

EN 13595-4:2002

206.

SRPS EN 13634:2011

Zaštitna obuća za vozače motocikala – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 13634:2010

207.

SRPS EN ISO 13688:2015

Zaštitna odeća – Opšti zahtevi

   

EN ISO 13688:2013

208.

SRPS EN 13781:2012

Zaštitni šlemovi za vozače i putnike na motornim sankama i bob-sankama

   

EN 13781:2012

209.

SRPS EN 13794:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus za evakuaciju (samospasilac) – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 13794:2002

210.

SRPS EN 13819-1:2007

Ušni štitnici – Ispitivanje – Deo 1: Metode fizičkog ispitivanja

   

EN 13819-1:2002

211.

SRPS EN 13819-2:2007

Ušni štitnici – Ispitivanje – Deo 2: Metode akustičkih ispitivanja

   

EN 13819-2:2002

212.

SRPS EN 13832-1:2009

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija – Deo 1: Terminologija i metode ispitivanja

   

EN 13832-1:2006

213.

SRPS EN 13832-2:2009

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija – Deo 2: Zahtevi u laboratorijskim uslovima za obuću koja je otporna prema hemikalijama

   

EN 13832-2:2006

214.

SRPS EN 13832-3:2009

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija – Deo 3: Zahtevi u laboratorijskim uslovima za obuću visoke otpornosti prema hemikalijama

   

EN 13832-3:2006

215.

SRPS EN 13911:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce – Zahtevi i metode ispitivanja za potkape koje štite od vatre za vatrogasce

   

EN 13911:2004

216.

SRPS EN 13921:2009

Lična zaštitna sredstva – Ergonomski principi

   

EN 13921:2007

217.

SRPS EN 13949:2009

Oprema za disanje – Nezavisni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanom smešom azota sa kiseonikom i komprimovanim kiseonikom – Zahtevi, ispitivanje, označavanje

   

EN 13949:2003

218.

SRPS EN ISO 13982-1:2010

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica – Deo 1: Zahtevi za performanse (svojstva) zaštitne odeće koja štiti od hemikalija u obliku aerosola čvrstih čestica, a koja pokriva celo telo (odeća tipa 5)

   

EN ISO 13982-1:2004

219.

SRPS EN ISO 13982-1:2010/A1:2011

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih čestica – Deo 1: Zahtevi za performanse (svojstva) zaštitne odeće koja štiti od hemikalija, i koja obezbeđuje zaštitu celog tela od čvrstih čestica koje se prenose vazduhom (odeća tipa 5) – Izmena 1

   

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

220.

SRPS EN ISO 13982-2:2010

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica – Deo 2: Metoda ispitivanja za određivanje propuštanja aerosola sitnih čestica u odela

   

EN ISO 13982-2:2004

221.

SRPS EN ISO 13995:2010

Zaštitna odeća – Mehanička svojstva – Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na probijanje i dinamičko cepanje materijala

   

EN ISO 13995:2000

222.

SRPS EN ISO 13997:2010

Zaštitna odeća – Mehanička svojstva – Određivanje otpornosti prema sečenju oštrim predmetom

   

EN ISO 13997:1999

EN ISO 13997:1999/AC:2000

223.

SRPS EN ISO 13998:2010

Zaštitna odeća – Kecelje, pantalone i jakne koje štite od sečenja i probijanja pri rukovanju noževima

   

EN ISO 13998:2003

224.

SRPS EN 14021:2010

Štitovi protiv kamenja za terenske vozače motocikala koji služe da vozača štite od kamenja i odrona – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 14021:2003

225.

SRPS EN 14052:2013

Industrijski šlemovi visokih performansi

   

EN 14052:2012+A1:2012

226.

SRPS EN 14058:2010

Zaštitna odeća – Odevni predmeti koji štite od hladnoće u okolini

   

EN 14058:2004

227.

SRPS EN ISO 14116:2011

Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i plamena – Materijali, kombinovani materijali i odeća sa ograničenim širenjem plamena

   

EN ISO 14116:2008

EN ISO 14116:2008/AC:2009

228.

SRPS EN 14120:2010

Zaštitna odeća – Štitnici za ručni zglob, dlan, lakat, koleno, koji se koriste kao oprema za vozače rolera – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 14120:2003+A1:2007

229.

SRPS EN 14126:2010

Zaštitna odeća – Zahtevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja štiti od infektivnih agensa

   

EN 14126:2003

EN 14126:2003/AC:2004

230.

SRPS EN 14143:2014

Oprema za disanje – Nezavisni ronilački aparati na zatvoreni ciklus sa regeneracijom izdahnutog gasa

   

EN 14143:2013

231.

SRPS EN 14225-1:2008

Ronilačko odelo – Deo 1: Mokra odela – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 14225-1:2005

232.

SRPS EN 14225-2:2008

Ronilačko odelo – Deo 2: Suva odela – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 14225-2:2005

233.

SRPS EN 14225-3:2008

Ronilačko odelo – Deo 3: Odela sa aktivnim sistemima za grejanje ili hlađenje – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 14225-3:2005

234.

SRPS EN 14225-4:2008

Ronilačko odelo – Deo 4: Odela sa atmosferskim pritiskom – Zahtevi koji se odnose na ljudski faktor i metode ispitivanja

   

EN 14225-4:2005

235.

SRPS EN 14325:2008

Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija – Metode ispitivanja i klasifikacija performansi za materijale za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija, kao i za šavove, spojeve i spajanja

   

EN 14325:2004

236.

SRPS EN 14328:2010

Zaštitna odeća – Rukavice i štitnici za ruke koji štite od sečenja nožem sa elektropogonom – Zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 14328:2005

237.

SRPS EN 14360:2010

Zaštitna odeća koja štiti od kiše – Metode ispitivanja za konfekcijske odevne predmete – Udar odozgo kapima velike energije

   

EN 14360:2004

238.

SRPS EN 14387:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Filtri za gas i kombinovani filtri – Zahtevi, ispitivanja, označavanje

   

EN 14387:2004+A1:2008

239.

SRPS EN 14404:2010

Oprema za ličnu zaštitu – Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju

   

EN 14404:2004+A1:2010

240.

SRPS EN 14435:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa polumaskom, samo za upotrebu sa nadpritiskom – Zahtevi, ispitivanje, označavanje

   

EN 14435:2004

241.

SRPS EN 14458:2008

Oprema za ličnu zaštitu očiju – Štitnici za lice i viziri za vatrogasce i za zaštitne šlemove visoke performanse koje koriste vatrogasci, sanitetske i hitne službe

   

EN 14458:2004

242.

SRPS EN ISO 14460:2008

Zaštitna odeća za vozače auto-trka – Zaštita od toplote i vatre – Zahtevane performanse i metode ispitivanja

   

EN ISO 14460:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002

EN ISO 14460:1999/AC:1999

243.

SRPS EN 14529:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa polumaskom, koji sadrže plućni automat sa natpritiskom i koriste se samo za samospasavanje

   

EN 14529:2005

244.

SRPS EN 14593-1:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Izolacioni aparat sa plućnim automatom i dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva – Deo 1: Aparat sa punom maskom – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 14593-1:2005

245.

SRPS EN 14593-2:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Izolacioni aparat sa plućnim automatom i dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva -- Deo 2: Aparat sa polumaskom i nadpritiskom – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 14593-2:2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

246.

SRPS EN 14594:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje – Izolacioni aparat sa stalnim dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva – Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

   

EN 14594:2005

EN 14594:2005/AC:2005

247.

SRPS EN 14605:2011

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih hemikalija – Zahtevi za performanse za odeću koja ima spojeve između različitih delova odeće koji su nepropustljivi na tečnost (oprema tipa 3), na sprej (oprema tipa 4), uključujući i odevne predmete koji štite od hemikalija pojedine delove tela

   

EN 14605:2005+A1:2009

248.

SRPS EN 14786:2010

Zaštitna odeća – Određivanje otpornosti prema penetraciji upotrebom tečnih hemikalija u obliku spreja, emulzija i disperzija – Ispitivanja atomizerom

   

EN 14786:2006

249.

SRPS EN ISO 14877:2010

Zaštitna odeća za rad na obradi materijala upotrebom zrnastih abraziva (peskarenje)

   

EN ISO 14877:2002

250.

SRPS EN ISO 15025:2010

Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i vatre – Metoda ispitivanja sa ograničenim širenjem plamena

   

EN ISO 15025:2002

251.

SRPS EN ISO 15027-1:2014

Odelo za zaštitu od utapanja – Deo 1: Odela koja se uvek nose, zahtevi koji uključuju bezbednost

   

EN ISO 15027-1:2012

252.

SRPS EN ISO 15027-2:2014

Odelo za zaštitu od utapanja – Deo 2: Odela za evakuaciju, zahtevi koji uključuju bezbednost

   

EN ISO 15027-2:2012

253.

SRPS EN ISO 15027-3:2014

Odelo za zaštitu od utapanja – Deo 3: Metode ispitivanja

   

EN ISO 15027-3:2012

254.

SRPS EN 15090:2014

Obuća za vatrogasce

   

EN 15090:2012

255.

SRPS EN 15151-1:2013

Oprema za planinarenje – Uređaji za kočenje – Deo 1: Uređaji za kočenje sa ručnim zaključavanjem, zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

   

EN 15151-1:2012

256.

SRPS EN 15333-1:2009

Oprema za disanje – Cevni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim gasom – Deo 1: Aparati sa plućnim automatom

   

EN 15333-1:2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

257.

SRPS EN 15333-2:2012

Oprema za disanje – Cevni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim gasom – Deo 2: Aparati sa kontinualnim tokom

   

EN 15333-2:2009

258.

SRPS EN 15613:2010

Štitnici za kolena i laktove za sportove na otvorenom – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

   

EN 15613:2008

259.

SRPS EN 15614:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce – Metode laboratorijskih ispitivanja i zahtevi za performanse za odeću za požare na otvorenom

   

EN 15614:2007

260.

SRPS EN ISO 15831:2010

Odeća – Fiziološki efekat – Merenje toplotne izolacije upotrebom toplotne lutke

   

EN ISO 15831:2004

261.

SRPS EN 16027:2013

Zaštitna odeća – Zaštitne rukavice za fudbalske golmane

   

EN 16027:2011

262.

SRPS EN 16350:2015

Zaštitne rukavice koje štite od elektrostatičkog rizika

   

EN 16350:2014

263.

SRPS EN ISO 17249:2015

Bezbednosna obuća otporna na rezanje lančanom testerom

   

EN ISO 17249:2013

EN ISO 17249:2013/AC:2014

264.

SRPS EN ISO 17491-3:2011

Zaštitna odeća – Metoda ispitivanja za odeću koja obezbeđuje zaštitu od hemikalija – Deo 3: Određivanje otpornosti prema penetraciji mlaza tečnosti (ispitivanje mlazom)

   

EN ISO 17491-3:2008

265.

SRPS EN ISO 17491-4:2011

Zaštitna odeća – Metoda ispitivanja za odeću koja obezbeđuje zaštitu od hemikalija – Deo 4: Određivanje otpornosti prema penetraciji tečnosti u raspršenom stanju (ispitivanje raspršivanjem)

   

EN ISO 17491-4:2008

266.

SRPS EN ISO 20344:2013

Oprema za ličnu zaštitu- Metode ispitivanja za obuću

   

EN ISO 20344:2011

267.

SRPS EN ISO 20345:2013

Oprema za ličnu zaštitu – Bezbednosna obuća

   

EN ISO 20345:2011

268.

SRPS EN ISO 20346:2009

Oprema za ličnu zaštitu – Zaštitna obuća

   

EN ISO 20346:2004

EN ISO 20346:2004/A1:2007

EN ISO 20346:2004/AC:2007

269.

SRPS EN ISO 20347:2013

Oprema za ličnu zaštitu- Radna obuća

   

EN ISO 20347:2012

270.

SRPS EN ISO 20349:2011

Oprema za ličnu zaštitu – obuća koja štiti od toplotnih rizika i rastopljenih čestica metala kod procesa livenja i zavarivanja

   

EN ISO 20349:2010

271.

SRPS EN ISO 20471:2015

Veoma uočljiva odeća – Metode ispitivanja i zahtevi

   

EN ISO 20471:2013

272.

SRPS EN 24869-1:2012

Akustika – Štitnici za uši – Subjektivna metoda za merenje slabljenja zvuka

   

EN 24869-1:1992

273.

SRPS EN 50286:2011

Električka izolaciona zaštitna odeća za upotrebu u postrojenjima niskog napona

   

EN 50286:1999

EN 50286:1999/AC:2004

274.

SRPS EN 50321:2011

Električka izolaciona obuća za rad u postrojenjima niskog napona

   

EN 50321:1999

275.

SRPS EN 50365:2011

Električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napona

   

EN 50365:2002

276.

SRPS EN 60743:2011

SRPS EN 60743:2011/A1:2011

Rad pod naponom – Terminologija za alate, opremu i uređaje

   

EN 60743:2001

EN 60743:2001/A1:2008

277.

SRPS EN 60895:2011

Rad pod naponom – Provodna odeća za upotrebu kod nazivnog naizmeničnog napona do 800 kV i jednosmernog napona ± 600 kV

   

EN 60895:2003

278.

SRPS EN 60903:2011

Rad pod naponom – Rukavice od izolacionog materijala

   

EN 60903:2003

279.

SRPS EN 60984:2011

SRPS EN 60984:2011/A1:2011

SRPS EN 60984:2011/A11:2011

Rukavi od izolacionog materijala za rad pod naponom

   

EN 60984:1992

EN 60984:1992/A11:1997

EN 60984:1992/A1:2002

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 59/14).

3. Ovaj spisak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.