PRAVILNIK

O STRUČNOM USAVRŠAVANjU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

 

1. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se područja i oblici stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i kriterijumi za priznavanje stručnog usavršavanja.

Član 2.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru stalno usavršava stečena znanja, veštine i sposobnosti radi održavanja stručnosti i kvaliteta svog rada.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava obezbeđuje stalno stručno usavršavanje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru u skladu sa planom za profesionalnu obuku i profesionalni razvoj internih revizora.

2. Područja i oblici stručnog usavršavanja

a. Područja stručnog usavršavanja

Član 3.

Stručno usavršavanje se ostvaruje u sledećim područjima:

1) interna revizija;

2) interna kontrola;

3) računovodstvo i finansije;

4) upravljanje u javnom sektoru;

5) javne nabavke;

6) upravljanje projektima;

7) informacione tehnologije;

8) upravno i radno pravo;

9) upravljanje ljudskim resursima;

10) fondovi Evropske unije;

11) specijalizovane oblasti osnovne delatnosti korisnika javnih sredstava u kojima se vrši revizija;

12) ostale oblasti – ,,meke veštine” (komunikacija, rukovođenje, poslovna korespodencija, veštine pregovaranja i intervjuisanja, motivacija, samosvesnost, socijalne veštine i rešavanje sukoba).

b. Oblici stručnog usavršavanja

Član 4.

Stručno usavršavanje ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru ostvaruje se kroz aktivnosti organizovanog stručnog usavršavanja i samostalnog stručnog usavršavanja.

Član 5.

Organizovano stručno usavršavanje iz člana 4. ovog pravilnika ostvaruje se kroz sledeće aktivnosti:

1) održavanje predavanja ili učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama u organizaciji relevantnih nacionalnih i međunarodnih institucija ili strukovnih udruženja iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, a iz područja navedenih u članu 3. tač. 1)–10) ovog pravilnika;

2) održavanje predavanja ili učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama iz područja navedenih u članu 3. tač. 11) i 12) ovog pravilnika;

3) održavanje predavanja ili učestvovanje na sastancima, obukama, seminarima i radionicama internih revizora koje organizuje ili suorganizuje Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju;

4) učestvovanje u radnim telima za izradu zakonskih i podzakonskih propisa i priručnika u području interne revizije ili sistema finansijskog upravljanja i kontrole;

5) obavljanje eksterne ocene kvaliteta rada interne revizije kod korisnika javnih sredstava koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju;

6) obavljanje poslova mentora u skladu sa potrebama za sprovođenje obuke za praktičan rad na internoj reviziji koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju;

7) objavljivanje radova i članaka ili prevođenje materijala iz područja navedenih u članu 3. tač. 1)–10) ovog pravilnika.

Član 6.

Samostalno stručno usavršavanje iz člana 4. ovog pravilnika ostvaruje se kroz sledeće aktivnosti:

1) obavljanje poslova interne revizije;

2) završetak akademskih studija drugog i trećeg stepena u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, iz područja navedenih u članu 3. ovog pravilnika;

3) sticanje sertifikata međunarodnih strukovnih udruženja ili nacionalnih institucija iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, u području interne revizije;

4) članstvo u revizorskom odboru.

3. Kriterijumi za priznavanje stručnog
usavršavanja

Član 7.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru ostvaruje najmanje 50 bodova za stručno usavršavanje u jednoj godini, od čega najmanje pet bodova kroz organizovano stručno usavršavanje.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji ne ostvari najmanji broj bodova iz stava 1. ovog člana, u obavezi je da u prvoj narednoj godini dodatno ostvari i nedostajući broj bodova iz prethodne godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ovlašćenom internom revizoru u javnom sektoru koji je zaposlen u Centralnoj jedinici za harmonizaciju priznaje se po 50 ostvarenih bodova za stručno usavršavanje godišnje, ako je u njoj bio zaposlen najmanje šest meseci u toku godine.

Kriterijumi za priznavanje ispunjenosti uslova u vezi sa stručnim usavršavanjem iz stava 1. ovoga člana, navedeni su u sledećim tabelama:

Tabela 1 – Organizovano stručno usavršavanje

Red. br.

Aktivnost

Broj bodova

Maksimalan broj bodova u godini

1

2

3

4

1.

Održano predavanje na konferencijama, seminarima i radionicama u organizaciji relevantnih nacionalnih i međunarodnih institucija i strukovnih udruženja

Po punom satu = 3

Do punog sata = 2

24

2.

Učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama u organizaciji relevantnih nacionalnih i međunarodnih institucija i strukovnih udruženja

U trajanju do 6 sati = 3

U trajanju preko 6 sati = 4

U trajanju preko dva radna dana = 6

24

3.

Održano predavanje iz područja iz člana 3. tačka 11) ovog pravilnika na konferencijama, seminarima i radionicama

Po punom satu = 3

Do punog sata = 2

12

4.

Učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama iz područja iz člana 3. tačka 11) ovog pravilnika

U trajanju do 6 sati = 2

U trajanju preko 6 sati = 3

6

5.

Održano predavanje iz područja iz člana 3. tačka 12) ovog pravilnika na konferencijama, seminarima i radionicama

Po punom satu = 2

Do punog sata = 1

6

6.

Učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama iz područja iz člana 3. tačka 12) ovog pravilnika

U trajanju do 6 sati = 1

U trajanju preko 6 sati = 2

4

7.

Održano predavanje na sastancima, seminarima, obukama i radionicama internih revizora u organizaciji ili suorganizaciji Centralne jedinice za harmonizaciju

Po punom satu = 4

Do punog sata = 3

24

8.

Učestvovanje na sastancima, seminarima i radionicama internih revizora koje organizuje ili suorganizuje Centralna jedinica za harmonizaciju

Po sastanku = 3

12

9.

Učešće u radnim telima za izradu zakonskih i podzakonskih propisa i priručnika u području interne revizije ili sistema finansijskog upravljanja i kontrole (kao član radnog tela)

Član u radnom telu = 8

16

10.

Učešće kao rukovodioca tima za eksternu ocenu kvaliteta rada interne revizije kod korisnika javnih sredstava koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju

Jedna obavljena provera = 20

20

11.

Učešće kao člana tima za eksternu ocenu kvaliteta rada interne revizije kod korisnika javnih sredstava koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju

Jedna obavljena provera = 10

10

12.

Obavljanje poslova mentora u skladu sa potrebama za sprovođenje obuke za praktičan rad na internoj reviziji koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju

Jedna revizija = 15

30

13.

Objavljeni radovi i članci ili prevedeni tekstovi u stručnim časopisima ili na javnim internet stranicama nacionalnih institucija ili međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruženja iz područja navedenih u članu 3. tač. 1)–10) ovog pravilnika

Kratki članci/radovi (manje od 3.000 reči) = 3

Duži članci/radovi (duži od 3.000 reči) = 5

15

Tabela 2 – Samostalno stručno usavršavanje

Red. br.

Aktivnost

Broj bodova

Maksimalan broj bodova u godini

1

2

3

4

1.

Rukovođenje jedinicom interne revizije u kojoj je zaposleno najmanje pet ovlašćenih internih revizora, duže od šest meseci

Godišnje = 20

20

2.

Obavljanje interne revizije kao rukovodilac revizorskog tima

Jedna obavljena revizija = 12

36

3.

Obavljanje interne revizije kao član revizorskog tima

Jedna obavljena revizija = 10

40

4.

Obavljanje savetodavnog angažmana

Jedan angažman = 3

9

5.

Završetak akademskih studija drugog i trećeg stepena u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, iz područja navedenih u članu 3. ovog pravilnika

20 bodova za godinu u kojoj su akademske studije završene

20

6.

Sticanje sertifikata relevantnih međunarodnih strukovnih udruženja ili nacionalnih institucija u području interne revizije

20 bodova za godinu u kojoj je stečen sertifikat

20

7.

Član revizorskog odbora

Godišnje = 5

5

Član 8.

Potvrdu o ostvarenim bodovima izdaje organizator pojedinih oblika organizovanog stručnog usavršavanja za svakog ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru pojedinačno.

Centralna jedinica za harmonizaciju može da traži informaciju o programu, predavačima, prisustvu učesnika, radovima, člancima, prevodima tekstova na srpski jezik i dodeljenim potvrdama od organizatora pojedinih oblika organizovanog stručnog usavršavanja.

Relevantne nacionalne i međunarodne institucije su državni organi i organi Evropske komisije ili organizacije osnovane od državnih organa, Evropske komisije ili Svetske banke. Relevantna nacionalna strukovna udruženja su organizacije uspostavljene u skladu sa zakonom i u čijem su članstvu najmanje 20 članova sa stečenim sertifikatom ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru ili međunarodno priznatim sertifikatima CIA – Certified Internal Auditors (Sertifikovani interni revizor) i CGAP – Certified Government Auditing Professional (Sertifikovani profesionalac za reviziju državne uprave). Relevantna međunarodna strukovna udruženja su organizacije priznate od strane IIA – The Institute of Internal Auditors (Instituta internih revizora).

Na organizacije koje organizuju konferencije, seminare i radionice u području iz člana 3. tač. 11) i 12) ovog pravilnika ne primenjuje se stav 3. ovog člana.

4. Izveštavanje i evidencije o stručnom
usavršavanju

Član 9.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu Izveštaj o stručnom usavršavanju ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (u daljem tekstu: Izveštaj) na Obrazcu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji ne ispuni uslov iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika u Izveštaju obrazlaže razloge neispunjenja uslova stručnog usavršavanja.

U Izveštaju se navode sve aktivnosti stručnog usavršavanja pojedinačno bez propratne dokumentacije, a ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru je u obavezi da čuva potpisani original Izveštaja sa propratnom dokumentacijom i dokazima organizovanog stručnog usavršavanja najmanje šest godina od datuma Izveštaja.

Na zahtev Centralne jedinice za harmonizaciju, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru dostavlja kopije dokumenata koji dokazuju podatke navedene u Izveštaju.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji je u godini za koju se podnosi Izveštaj bio odsutan sa radnog mesta duže od pola godine (šest meseci), iz opravdanih razloga kao što su zdravstveni razlozi, porodiljsko odsustvo i slično, ili je raspoređen na poslove interne revizije u trajanju manje od pola godine, ne podnosi Izveštaj za tu godinu, već dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu Obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja uslova stručnog usavršavanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (u daljem tekstu: Obaveštenje) na Obrazcu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obaveštenje se dostavljaju fotokopije dokumenata kojima se pravda odsustvo ili raspoređivanje na poslove interne revizije.

U slučaju da ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru nije opravdao navedene razloge, odnosno nije priložio odgovarajuće dokaze, Centralna jedinica za harmonizaciju ga obaveštava da je u obavezi da ostvari najmanji neophodan broj bodova iz člana 7. ovog pravilnika.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji u toku kalendarske godine zasnuje radni odnos kod drugog korisnika javnih sredstava na radnom mestu internog revizora, obavezan je da u roku od 15 dana od dana nastale promene dostavi Centralnoj jedinici za harmonizaciju Informaciju o promeni poslodavca (u daljem tekstu: Informacija) na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ostvareni bodovi koje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru stekne u radu kod više korisnika javnih sredstava se sabiraju.

Član 10.

U jedinici za internu reviziju korisnika javnih sredstava vodi se evidencija o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora zaposlenih u jedinici interne revizije. Evidencija o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora se čuva trajno. U ličnim dosijeima ovlašćenih internih revizora zaposlenih u jedinici interne revizije prilažu se fotokopije dokaza o stručnom usavršavanju.

Centralna jedinica za harmonizaciju može da izvrši proveru podataka navedenih u Izveštaju. O utvrđenim nepravilnostima u podacima navedenim u Izveštaju, Centralna jedinica za harmonizaciju obaveštava ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru i rukovodioca organizacije u kojoj je zaposlen, a navedenu nepravilnost unosi u evidenciju stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru.

Evidenciju stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru vodi Centralna jedinica za harmonizaciju.

Evidencija stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru se objavljuje na internet prezentaciji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija.

5. Završna odredba

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredbe člana 10. stav 3. koja će se primenjivati počev od 1. marta 2020. godine.

 

 

OBRAZAC 1

IZVEŠTAJ O STRUČNOM USAVRŠAVANjU OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

A) Podaci o ovlašćenom internom revizoru

1. Ime i prezime

   

2. Adresa

   

3. Broj sertifikata OIR*

   

4. Zaposlen na radnom mestu internog revizora

DA

NE

5. Organizacija u kojoj je zaposlen

   

6. Adresa organizacije

   

7. Naziv radnog mesta

   

8. Telefon (OIR)

   

9. Elektronska adresa (OIR)

   

* OIR – ovlašćeni interni revizor

B) Informacije o stručnom usavršavanju u ______ godini

Red. broj

Aktivnost

Organizator/ Organizacija

Naziv, broj i datum dokumenta koji potvrđuje aktivnost

Broj bodova

         
         
         
         
         
         
         
         

UKUPNO BODOVA:

 

B) Dodatni komentari

 

Datum i potpis ovlašćenog internog revizora:

_________________________________________

OBRAZAC 2

OBAVEŠTENjE O NEMOGUĆNOSTI ISPUNjENjA USLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANjA OVLAŠĆENOG INTERNOG REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

1. Ime i prezime

   

2. Adresa

   

3. Broj sertifikata OIR*

   

4. Zaposlen na radnom mestu internog revizora

DA

NE

5. Organizacija u kojoj je zaposlen

   

6. Adresa organizacije

   

7. Naziv radnog mesta

   

8. Telefon (OIR)

   

9. Elektronska adresa (OIR)

   

*OIR – ovlašćeni interni revizor

Obrazloženje

 

Fotokpija dokumenata u prilogu:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Datum i potpis ovlašćenog internog revizora:

_________________________________________

OBRAZAC 3

INFORMACIJA O PROMENI POSLODAVCA

1. Ime i prezime

 

2. Adresa

 

3. Broj sertifikata OIR*

 

4. Naziv radnog mesta na kojem je bio raspoređen

 

5. Organizacija u kojoj je bio zaposlen

 

6. Adresa organizacije u kojoj je bio zaposlen

 

7. Organizacija u kojoj se zapošljava

 

8. Adresa organizacije u kojoj se zapošljava

 

9. Radno mesto na koje se raspoređuje

 

10. Telefon (OIR)

 

11. Elektronska adresa (OIR)

 

*OIR – ovlašćeni interni revizor

Fotokpija dokumenata u prilogu:

______________________________________

______________________________________

Datum i potpis ovlašćenog internog revizora:

_________________________________________

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.