PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU OLAKŠICA ZA ZAPOŠLjAVANjE

("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon) i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima).

Član 2.

Zahtev iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu PPD – Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac PPD podnosi se isključivo u elektronskom obliku, na način kako se podnosi poreska prijava na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD), saglasno Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 i 96/19 – u daljem tekstu: Pravilnik).

Član 3.

Obrazac PPD sastoji se iz šest delova, i to:

1) Podaci o zahtevu;

2) Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;

3) Podaci za povraćaj;

4) Podaci o novozaposlenima;

5) Napomena;

6) Prilog.

Član 4.

U Obrazac PPD, deo 1. Podaci o zahtevu, unosi se:

1) pod rednim brojem 1.1 Vrsta zahteva:

(1) OL08 – za povraćaj 65% plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po članu 21v Zakona i članu 45. Zakona o doprinosima,

(2) OL09 – za povraćaj 70% plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po članu 21v Zakona i članu 45. Zakona o doprinosima,

(3) OL10 – za povraćaj 75% plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po članu 21v Zakona i članu 45. Zakona o doprinosima,

(4) OL11 – za povraćaj 75% plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po članu 21d Zakona i članu 45v Zakona o doprinosima;

2) pod rednim brojem 1.2 Datum podnošenja zahteva za povraćaj – dan, mesec i godina podnošenja zahteva na Obrascu PPD.

Član 5.

U Obrazac PPD, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, unosi se:

1) pod rednim brojem 2.1 Tip isplatioca – oznaka jednog od tipova isplatioca navedenih u Pravilniku;

2) pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) – u zavisnosti od tipa poslodavca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana;

3) pod rednim brojem 2.3 Matični broj – matični broj dobijen od strane Agencije za privredne registre;

4) pod rednim brojem 2.4 Naziv/Prezime i ime – naziv ili prezime i ime isplatioca prihoda;

5) pod rednim brojem 2.5 Sedište/Prebivalište – podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta isplatioca prihoda utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;

6) pod rednim brojem 2.6 Adresa elektronske pošte – podatak o elektronskoj adresi na koju se dostavljaju poreski akti i druga obaveštenja;

7) pod rednim brojem 2.7 Kontakt telefon – podatak o telefonu kontakt osobe isplatioca prihoda;

8) pod rednim brojem 2.8 JMBG podnosioca zahteva – jedinstveni matični broj građana podnosioca zahteva.

Član 6.

U Obrazac PPD, deo 3. Podaci za povraćaj, unosi se:

1) pod rednim brojem 3.1 Broj prijave po kojoj je izvršeno plaćanje poreza i doprinosa – broj poreske prijave na Obrascu PPP-PD koja je podneta za poreski period za koji se traži povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima;

2) pod rednim brojem 3.2 BOP prijave po kojoj je izvršeno plaćanje poreza i doprinosa – broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveza po osnovu podnete poreske prijave na Obrascu PPP-PD;

3) pod rednim brojem 3.3 Obračunski period – obračunski period za koji se podnosi Obrazac PPD;

4) pod rednim brojem 3.4 Ukupan iznos plaćenih poreza i doprinosa po prijavi – unosi se iznos o ukupno plaćenim porezima i doprinosima iz prijave pod rednim brojem 3.1;

5) pod rednim brojem 3.5 Datum plaćanja poreza i doprinosa – dan, mesec i godina plaćanja poreza i doprinosa za koje se traži povraćaj;

6) pod rednim brojem 3.6 Iznos za povraćaj – ukupan iznos za povraćaj poreza i doprinosa za novozaposlena lica iz prijave pod rednim brojem 3.1, po čl. 21v i 21d Zakona i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima;

7) pod rednim brojem 3.7 Broj računa za uplatu iznosa za povraćaj – broj tekućeg računa poslodavca na koji treba da se izvrši povraćaj plaćenih poreza i doprinosa.

Član 7.

U Obrazac PPD, deo 4. Podaci o novozaposlenima – unosi se podatak za svako novozaposleno lice, i to:

1) pod rednim brojem 4.1 Redni broj – podatak o rednom broju lica;

2) pod rednim brojem 4.2 Podatak za identifikaciju lica – jedinstveni matični broj građana, odnosno broj pasoša lica;

3) pod rednim brojem 4.3 Prezime – prezime lica;

4) pod rednim brojem 4.4 Ime – ime lica.

U Obrazac PPD, deo 5. Napomena – unosi se napomena podnosioca zahteva.

U Obrazac PPD, deo 6. Prilog – unosi se pojedinačno, pod određenim rednim brojem naziv, oznaka ili drugi identifikator priloga koji se dostavlja uz zahtev u pdf, jpg ili drugom formatu.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.