Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Član 2.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava) obavlja u upravnom postupku, koji se vodi po zahtevu pravnog lica (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti u pisanom ili elektronskom obliku, sa dokumentacijom, koja se prema Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 18/20 – u daljem tekstu: Zakon) podnosi uz zahtev.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz službenih evidencija, izuzev ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Ukoliko je podnosilac zahteva imalac podataka iz dokumentacije, isti se dostavljaju u originalu ili overenoj kopiji.

Član 3.

Podnosilac zahteva dostavlja Upravi zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, koji u skladu sa članom 96. stav 1. Zakona sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica – podnosioca zahteva;

2) način identifikacije i registracije učesnika u igri na sreću (u daljem tekstu: igrača);

3) postupak u slučaju prekinute komunikacije sa igračem;

4) opis sistema za čuvanje stanja sistema (backup);

5) opis sistema za povratak u poslednje sačuvano stanje.

Podatke navedene u stavu 1. tačka 1) ovog člana Uprava utvrđuje na osnovu podataka registrovanih kod Agencije za privredne registre.

Podatke navedene u stavu 1. tač. 2)−5) ovog člana Uprava utvrđuje na osnovu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, koje priređivaču izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Član 4.

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 96. stav 2. tačka 1) Zakona, Uprava proverava da li elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na učesnike u igrama na sreću, sadrži sledeće podatke:

1) proceduru registracije igrača, jedinstvenost naloga i način ažuriranja ličnih podataka igrača, koji igraču moraju biti dostupni u svakom trenutku, a naročito:

(1) način registracije igrača i mere provere logičke ispravnosti unetih podataka,

(2) mere obezbeđenja ažurnosti podataka o igraču tokom korišćenja naloga,

(3) mere onemogućavanja otvaranja više naloga za jednog istog igrača,

(4) opis procedure i pravila koja igraču moraju biti dostupna u svakom trenutku;

2) baza podataka, način zaštite podataka, odnosno zaštite privatnosti igrača, a naročito:

(1) način čuvanja i zaštite podataka o brojevima računa i kartica, odnosno sprečavanja mogućnosti njihove zloupotrebe,

(2) dokumentovanost, odnosno postojanje dokaza o svim uplatama i isplatama, odnosno o svim ispravkama i neuspelim uplatama i isplatama u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

3) način zaštite od neovlašćene upotrebe sistema, odnosno mere onemogućavanja pristupa sistemu osobama koje nisu vlasnici naloga i maloletnim licima;

4) mere predviđene u skladu sa načelima odgovornog priređivanja, a naročito:

(1) konstantan prikaz tačnog vremena i datuma,

(2) omogućavanje igraču ograničenja depozita na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou,

(3) konstantan prikaz jasnog upozorenja zabrane učestvovanja u igrama na sreću maloletnim licima,

(4) mehanizme onemogućavanja pristupa sistemu maloletnim licima, odnosno način provere utvrđivanja starosti igrača i njihovu primenu u odnosu na besplatne igre,

(5) obavezu isplate igraču u slučaju zaključavanja naloga za igru, odnosno onemogućavanje prijema reklama za igre na sreću, u periodu kada je nalog zaključan,

(6) mogućnost zaključavanja naloga po zahtevu treće osobe, odnosno razloge, postupak i određivanje lica odgovornog za prijem i rešavanje podnetog zahteva;

5) dostupnost svih informacija vezanih za zabranu učestvovanja u igrama na sreću maloletnim licima, načela odgovornog priređivanja i zaštite igrača na jeziku na kome je i sajt, odnosno igre;

6) postojanje stranice o odgovornom priređivanju, koja sadrži vezu ka dokumentima (alati) koji onemogućavaju igranje – programi za filtriranje, odnosno blokiranje sadržaja na internetu.

Podatke sadržane u elaboratu Uprava utvrđuje na osnovu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, koje priređivaču izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Član 5.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 2) Zakona, u pogledu dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se nalaziti oprema za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Uprava utvrđuje na osnovu podataka u ispravama kojima se dokazuje svojina, odnosno pravo korišćenja na tim prostorijama.

Član 6.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 3) Zakona, u pogledu dokaza iz člana 95. Zakona, Uprava utvrđuje na osnovu uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono-komunikacionog sistema, koje priređivaču izdaje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija.

Član 7.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 4) Zakona, u odnosu na sadržinu pravila igre na sreću, Uprava utvrđuje uvidom u dostavljena pravila igre, saglasno Zakonu i pravilniku kojim se bliže uređuju uslovi, odnosno sadržina pravila igara na sreću.

Član 8.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 5) Zakona, u pogledu visine osnovnog kapitala Uprava utvrđuje na osnovu podataka registrovanih kod Agencije za privredne registre.

Član 9.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 6) Zakona, u pogledu dokaza o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, Uprava utvrđuje na osnovu podataka registrovanih u skladu sa propisima o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Član 10.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 7) Zakona, u pogledu dokaza – osnivačkog akta pravnog lica, Uprava utvrđuje na osnovu podataka registrovanih kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Član 11.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 8) Zakona, Uprava utvrđuje na osnovu podataka registrovanih kod Agencije za privredne registre u odnosu na bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno podataka u izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i iz njegovih finansijskih izveštaja za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi.

Član 12.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 9) Zakona, Uprava utvrđuje na osnovu podataka iz akta nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, imenovano lice nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću.

Član 13.

Ispunjenost uslova iz člana 96. stav 2. tačka 10) Zakona, Uprava utvrđuje na osnovu podataka iz izjave date pod materijalnom i krivičnom odgovornošću od strane podnosioca zahteva, njegovog osnivača, odnosno vlasnika, stvarnog vlasnika, saradnika, odnosno imenovanog lica da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igra na sreću preko sredstava elektronske komunikacije („Službeni glasnik RSˮ, broj 75/13).

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.