PRAVILNIK

O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA I SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE

("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se izgled, sadržina i korišćenje službenog odela i službene legitimacije inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor).

Član 2.

Službena legitimacija inspektora, dimenzija 60 mm x 90 mm, ima izgled uspravnog pravougaonika i izrađuje se na belom ofset papiru čije su prednja strana i poleđina prekrivene kombinacijom više nijansi plave boje, a zaštićena je providnim omotom.

Prednja strana službene legitimacije sadrži:

1) u gornjem delu na sredini – Mali grb Republike Srbije;

2) ispod grba, tekst koji glasi:

„REPUBLIKA SRBIJA

SLUŽBENA LEGITIMACIJA

INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE”;

3) ispod teksta, sa leve strane službene legitimacije, nalazi se mesto za upisivanje imena inspektora, ispod kojeg je upisana reč: „ime”, mesto za upisivanje prezimena inspektora, ispod kojeg je upisana reč: „prezime”, mesto za svojeručni potpis inspektora, ispod kojeg je upisano: „svojeručni potpis inspektora”;

4) ispod teksta, sa desne strane službene legitimacije, nalazi se mesto za fotografiju dimenzija 25 mm x 35 mm.

Zadnja strana službene legitimacije na sredini sadrži:

1) mesto za upis naziva organa koji izdaje legitimaciju;

2) ispod toga, tekst koji glasi:

„OVLAŠĆENjA

INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE”;

3) ispod toga, tekst koji glasi:

„U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o javnim putevima”;

4) ispod toga, sa leve strane službene legitimacije, nalazi se mesto za upis registarskog broja pored kojeg je upisano: „registarski broj”, mesto za upis mesta izdavanja službene legitimacije pored kojeg je upisano: „mesto izdavanja”, mesto za upis datuma izdavanja službene legitimacije pored kojeg je upisano: „datum”, a ispod toga na sredini nalazi se mesto označeno za pečat („M.P.”) i potpis ovlašćenog lica.

Izgled službene legitimacije dat je na Obrascu – Službena legitimacija inspektora za državne puteve, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Službeno odelo inspektora je letnje i zimsko.

Letnje i zimsko službeno odelo je:

1) za žene:

(1) jakna (letnja i zimska) od kože ili štofa, standardnog kroja,

(2) ženski kostim sa suknjom i pantalonama (letnji i zimski) standardnog kroja sa dva standardna džepa i jednim džepom na levoj strani grudi primereno javnoj službi,

(3) košulja (dve letnje i dve zimske), svetle boje, letnja kratkih rukava, zimska dugih rukava,

(4) cipele (letnje i zimske ili čizme) izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, čizme izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, pendžetiranim gumom,

(5) tašne od kože;

2) za muškarce:

(1) jakna (letnja i zimska) od kože ili štofa, standardnog kroja,

(2) muško odelo sa dva para pantalona (letnje i zimsko) standardnog kroja sa dva standardna džepa i jednim džepom na levoj strani grudi primereno javnoj službi,

(3) košulje (dve letnje i dve zimske) svetle boje, letnja kratkih rukava, zimska dugih rukava,

(4) cipele (letnje i zimske – duboke ili poluduboke ili čizme) izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, čizme izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, pendžetiranim gumom,

(5) tašne od kože.

Član 4.

Službeno odelo inspektora koji vrši nadzor u zimskom periodu, pored službenog odela iz člana 3. ovog pravilnika čini i zimsko odelo koje se sastoji od postavljene jakne i pantalona od vodootpornog materijala.

Član 5.

Službeno odelo iz člana 3. ovog pravilnika nabavlja se svake godine i to jedno letnje i jedno zimsko, osim jakne i tašne, koje se nabavljaju svake druge godine.

Službeno odelo iz člana 4. ovog pravilnika nabavlja se svake druge godine.

Član 6.

Inspektor koristi službenu legitimaciju i službeno odelo za vreme obavljanja službene dužnosti.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

 

Legitimacija-putevi.tif

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.