UREDBA

O USKLAĐIVANjU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 97/2018, 34/2019 i 50/2019)

 

Član 1.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Član 2.

Usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2019. godinu iz člana 1. ove uredbe navedena je u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

 

Prilozi:

1) Prilog 1

 

Prilog

CARINSKA TARIFA

DEO I
OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENjIVANjE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.

2. (a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primenom pravila 2. pod (a) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

(a) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje proizvoda.

(b) Mešavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti.

(v) Ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a) ili 3. pod (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom pravila 1. do 3. svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba pravila 1. do 4. za sledeće proizvode primenjivaće se i ova pravila:

(a) Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

(b) Shodno odredbama pravila 5. pod (a) materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima ako je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i „mutatis mutandis” prema prethodnim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, ako nije drugačije propisano.

PREGLED OZNAKA, SIMBOLA I SKRAĆENICA

nova tarifna oznaka

novo naimenovanje tarifne oznake ili nova napomena, dodatna napomena ili napomena za tarifni stav

€ evro

MAX maksimum

MIN minimum

MD metar dužni

M2 metar kvadratni

M3 metar kubni

GR gram

GRCI gram cepanog izotopa

100 KD 100 komada

1000 KD 1000 komada

1000 KWH 1000 kW/h

1000 M3 1000 metara kubnih

BRC broj ćelija

JM jedinica mere

KG kilogram

KGN kilogram N

KGK2O kilogram K2O

KGP2O5 kilogram P2O5

KGH2O2 kilogram H2O2

KGNaOH kilogram NaOH

KGKOH kilogram KOH

KG90%SS kilogram 90% suve supstance

KGU kilogram U

KGmet.am. kilogram met.am.

KG net eda kilogram neto mase, oceđene materije

KG net mas kilogram neto mase, suve materije

LT litar

LTA100% litar čistog (100%) alkohola

KR karat

KD komad

PR par

TJ tera džul

TN tona

NTN nosivost u tonama

SSP Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane

CEFTA Jedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu Jugoistočne Evrope CEFTA – Central Europe Free Trade Agreemet

AL Republika Albanija

BA Bosna i Hercegovina

MD Republika Moldavija

MK Republika Severna Makedonija

ME Crna Gora

UN1244 UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

BY Republika Belorusija

KZ Republika Kazahstan

RU Ruska Federacija

TR Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske

EFTA Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA

IS Republika Island

NO Kraljevina Norveška

CH Švajcarska Konfederacija

LI Kneževina Lihtenštajn

 

Pogledati prilog odeljak_01_zive_zivotinje_proizvodi_zivotinjskog_porekla

Pogledati prilog odeljak_02_biljni_proizvodi

Pogledati prilog odeljak_03_masnoce_i_ulja_zivotinjskog_ili_biljnog_porekla_i_proizvodi_njihovog_razlaganja

Pogledati prilog odeljak_04_proizvodi_prehrambene_industrije_pica_alkoholi_i_sirce_duvan

Pogledati prilog odeljak_05_mineralni_proizvodi

Pogledati prilog odeljak_06_proizvodi_hemijske_i_srodnih_industrija

Pogledati prilog odeljak_07_plasticne_mase_i_proizvodi_od_plasticnih_masa_kaucuk

Pogledati prilog odeljak_08_sirova_krupna_i_sitna_koza_sa_dlakom_ili_bez_dlake_stavljena_koza_krzna_i_proizvodi_od_krzna

Pogledati prilog odeljak_09_drvo_i_proizvodi_od_drveta_drveni_ugalj

Pogledati prilog odeljak_10_celuloza_od_drveta_ili_drugih_vlaknastih_celuloznih_materijala_hartija_i_karton

Pogledati prilog odeljak_11_tekstil_i_proizvodi_od_tekstila

Pogledati prilog odeljak_12_obuca_sesiri_kape_i_ostale_pokrivke_za_glavu_kisobrani_suncobrani_stapovi_bicevi_korbaci

Pogledati prilog odeljak_13_proizvodi_od_kamena_gipsa_cementa_azbesta_liskuna_ili_slicnih_materijala

Pogledati prilog odeljak_14_prirodni_ili_kultivisani_biseri_drago_ili_poludrago_kamenje_plemeniti_metali_metali_platirani_plemenitim_metalima

Pogledati prilog odeljak_15_prosti_metali_i_proizvodi_od_prostih_metala

Pogledati prilog odeljak_16_masine_aparati_i_uredjaji_elektrotehnicki_proizvodi_njihovi_delovi_aparati_za_snimanje_i_reprodukciju_zvuka

Pogledati prilog odeljak_17_vozila_vazduhoplovi_plovila_i_prateca_transportna_oprema

Pogledati prilog odeljak_18_opticki_fotografski_kinematografski_merni_kontrolni_precizni_medicinski_i_hirurski_instrumenti_i_aparati_casovnici

Pogledati prilog odeljak_19_oruzje_i_municija_njihovi_delovi_i_pribor

Pogledati prilog odeljak_20_razni_proizvodi

Pogledati prilog odeljak_21_predmeti_umetnosti_kolekcija_i_starina

 

DEO III
KORELACIONA TABELA

CT 2018

CT 2019

Tarifna oznaka

stopa

Tarifna oznaka

stopa

0308 30 10 00

10

0308 30 80 00

10

0308 30 90 00

10

2710 12 51 00

1

2710 12 50 00

1

2710 12 59 00

1

7606 12 92 90

1

7606 12 11 00

1

7606 12 19 00

1

7606 12 92 90

1

8443 13 31 00

1

8443 13 32 00

1

8443 13 35 00

1

8443 13 32 00

1

8443 13 34 00

1

8443 13 39 00

1

8443 13 34 00

1

8443 13 38 00

1

DEO IV
TABELA 1 – KVOTE ZA UVOZ IZ EVROPSKE UNIJE

Tarifna oznaka

Carinska kvota (tona)

Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)

Stopa carine na količine van kvote (%)

0103 92 11 00

200

0

12

0103 92 19 00

9

0206 41 00 00

200

0

6

0206 49 00 00

0301 93 00 00

20

10

18

0402 10 11 00

70

5

9

0402 10 19 00

0402 10 99 00

0402 21 11 00

7

ex 0402 21 18 00

9

ex 0402 21 18 00

7

0403 10 11 00

190

0

6

0403 10 13 00

0403 90 91 00

8

0403 90 93 00

0406 10 30 00

50

0

6

0406 10 50 00

0406 10 80 00

0406 30 10 00

12

0406 30 31 00

0406 30 39 00

0406 30 90 00

0406 90 13 00

   

18

0406 90 15 00

0406 90 17 00

0406 90 18 00

0406 90 21 00

0406 90 23 00

10,5

0406 90 25 00

18

0406 90 29 00

10,5

0406 90 32 00

0406 90 37 00

15

0406 90 39 00

0406 90 50 00

9

0406 90 61 00

0406 90 63 00

0406 90 69 00

0406 90 73 00

0406 90 74 00

0406 90 75 00

0406 90 76 00

0406 90 78 00

0406 90 79 00

0406 90 81 00

0406 90 82 00

0406 90 84 00

0406 90 86 00

eh 0406 90 89 00

18

eh 0406 90 89 00

9

eh 0406 90 92 00

18

eh 0406 90 92 00

9

0406 90 93 00

0406 90 99 00

0701 90 90 00

165

0

6

0710 21 00 00

20

0

4

1001 99 00 00

300

0

18

ex 1005 10 18 00

270

0

9

1512 19 90 00

60

5

30

1602 10 00 00

150

0

6

1602 41

1602 42

1602 49

1602 50

1701 12 90 00

70

20

20

1701 14 90 00

1701 91 00 00

1701 99 10 00

1701 99 90 00

2009 89 96 00

20

0

8

2204 10

25000 hl

0

30

2204 21

2207 10 00 00

1180

0

12

2401 10 35 00

75

0

10

2401 10 60 00

2401 10 85 00

2401 20 35 00

2401 20 60 00

2401 20 85 00

2401 20 95 00

2401 30 00 00

2402 20 90 00

25

10

57,6 min 5,15 € max 7,57€/1000 kom

1600

15

TABELA 2 – KVOTE ZA UVOZ IZ TURSKE

Tarifna oznaka

Carinska kvota (tona)

Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)

Stopa carine na količine van kvote (%)

0301 11

1000

0

10

0301 19

0301 91

30

0301 92

10

0301 94

3

0301 95 00 00

0301 99 11 00

10

0301 99 17 90

0301 99 85 00

3

0302 13 00 00

5

0302 14 00 00

0302 19 00 00

10

0302 21

5

0302 22 00 00

0302 23 00 00

0302 24 00 00

0302 29

0302 31

0302 32

0302 33 10 00

0302 33 90 00

10

0302 34

5

0302 35

0302 36

5

0302 39

0302 41 00 00

0302 42 00 00

0302 43

1

0302 44 00 00

5

0302 45

0302 46 00 00

0302 47 00 00

0302 49

0302 51

0302 52 00 00

0302 53 00 00

0302 54

0302 55 00 00

0302 56 00 00

0302 59

0302 74 00 00

0302 81

0302 82 00 00

0302 83 00 00

0302 84

0302 85

0302 89 21 00

5

0302 89 29 00

0302 89 31 00

0302 89 39 00

0302 89 40 00

0302 89 50 00

0302 89 60 00

0302 89 90 00

0302 91 00 00

10

0302 92 00 00

   

5

0302 99 00 00

10

0303 11 00 00

5

0303 12 00 00

0303 13 00 00

0303 14

30

0303 19 00 00

10

0303 23 00 00

0303 24 00 00

0303 25 00 00

0303 26 00 00

5

0303 29 00 00

10

0303 31

5

0303 32 00 00

0303 33 00 00

0303 34 00 00

10

0303 39

0303 41

5

0303 42

0303 43

10

0303 44

5

0303 45 12 00

0303 45 18 00

0303 45 91 00

10

0303 45 99 00

0303 46

5

0303 49

10

0303 51 00 00

5

0303 53

1

0303 54

10

0303 55

0303 56 00 00

0303 57 00 00

0303 59

0303 63

5

0303 64 00 00

0303 65 00 00

0303 66

0303 67 00 00

10

0303 68

10

0303 69

0303 81

5

0303 82 00 00

10

0303 83 00 00

0303 84

5

0303 89

10

0303 91 10 00

0303 91 90 00

0303 92 00 00

5

0303 99 00 00

10

0304 31 00 00

0304 32 00 00

0304 33 00 00

0304 39 00 00

0304 41 00 00

0304 42

0304 43 00 00

0304 44

0304 45 00 00

0304 46 00 00

0304 47

0304 48 00 00

0304 49

0304 51 00 00

0304 52 00 00

0304 53 00 00

0304 54 00 00

0304 55 00 00

0304 56

0304 57 00 00

0304 59

     

0304 61 00 00

0304 62 00 00

0304 63 00 00

0304 69 00 00

0304 71

0304 72 00 00

0304 73 00 00

0304 74

0304 75 00 00

0304 79

0304 81 00 00

0304 82

0304 83

0304 84 00 00

0304 85 00 00

0304 86 00 00

0304 87 00 00

0304 88

0304 89

0304 91 00 00

0304 92 00 00

0304 93

0304 94

0304 95

0304 96

0304 97 00 00

0304 99

0305

0306 11 10 10

0306 11 90 10

0306 11 10 90

5

0306 11 90 90

0306 12 10 10

10

0306 12 90 10

0306 12 10 90

5

0306 12 90 90

0306 14

10

0306 15 00 00

0306 16

0306 17

0306 19

0306 31 00 00

5

0306 32

0306 33

10

0306 34 00 00

0306 35

0306 36

0306 39

0306 91 00 10

0306 91 00 90

5

0306 92 10 10

10

0306 92 10 90

5

0306 92 90 10

10

0306 92 90 90

5

0306 93

10

0306 94 00 00

0306 95

0306 99

0307 11

5

0307 12 00 10

10

0307 12 00 90

5

0307 19 00 10

10

0307 19 00 90

5

0307 21 00 00

0307 22 10 10

10

0307 22 10 90

5

0307 22 90 10

10

0307 22 90 90

5

0307 29 00 10

10

0307 29 00 90

   

5

0307 31

15

0307 32 10 10

10

0307 32 10 90

15

0307 32 90 10

10

0307 32 90 90

15

0307 39 20 10

10

0307 39 20 90

15

0307 39 80 10

10

0307 39 80 90

15

0307 42

10

0307 43

0307 49

0307 51 00 00

0307 52 00 00

0307 59 00 00

0307 60 00 00

0307 71 00 00

0307 72

0307 79 00 00

0307 81 00 00

0307 82 00 00

0307 83 00 00

0307 84 00 00

0307 87 00 00

0307 88 00 00

0307 91 00 00

0307 92 00 00

0307 99 00 00

0308 11 00 00

0308 12 00 00

0308 19 00 00

0308 21 00 00

0308 22 00 00

0308 29 00 00

0308 30

0308 90

0603

5

0

15

0702 00 00 00

1500

15

30

0703 90 00 00

600

5

15

0706 10 00 00

1000

10

20

0709 60

200

15

20

0713 20 00 00

400

0

20

0802 22 00 00

1000

0

10

0802 51 00 00

200

0

10

0802 52 00 00

0804 20 90 00

1000

0

10

0805 10 22 00

50000

0

5

0805 10 24 00

0805 10 28 00

0805 10 80 00

10

0805 21

5

0805 22 00 00

0805 29 00 10

0805 29 00 90

10

0805 40 00 00

5

0805 50

0806 20

400

0

5

0813 10 00 00

400

0

10

1509

750

0

5

1517

100

20

30

1604 11 00 00

250

6

15

1604 12

4

10

1604 13

6

15

1604 14

4

10

1604 15

6

15

1604 16 00 00

4

10

1604 17 00 00

6

15

1604 18 00 00

1604 19

1604 20

 

4

10

1604 31 00 00

1604 32 00 00

1704 10

1000

12

25

1704 90 10 00

7

15

1704 90 30 00

12

25

1704 90 51 00

1704 90 55 00

1704 90 61 00

1704 90 65 00

1704 90 71 00

1704 90 75 00

1704 90 81 00

1704 90 99 00

1806 10

750

10

20

1806 20

5

10

1806 31 00 00

15

30

1806 32 10 00

1806 32 90 00

12

25

1806 90

1902

750

15

30

1905 10 00 00

1000

12

25

1905 20

1905 31

15

30

1905 32

1905 40

12

25

1905 90

15

30

2002

300

10

20

2008 11

400

10

20

2008 19

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 91 00 00

5

10

2008 93

 

10

20

2008 97

2008 99 11 00

2008 99 19 00

2008 99 21 00

2008 99 23 00

2008 99 24 00

2008 99 28 00

2008 99 31 00

2008 99 34 00

2008 99 36 00

2008 99 37 00

2008 99 38 00

2008 99 40 00

2008 99 41 00

2008 99 43 00

2008 99 48 00

2008 99 49 00

2008 99 51 00

2008 99 63 00

2008 99 67 00

2008 99 72 00

2008 99 78 00

2008 99 91 00

2008 99 99 00

2203 00

10000 hl

15

30

TABELA 3 – KVOTE ZA UVOZ IZ ŠVAJCARSKE I LIHENŠTAJNA

Tarifna oznaka

Carinska kvota (tona)

Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)

Stopa carine na količine van kvote (%)

0406 90 17 00

150

0

30

0406 90 18 00

0406 90 25 00

eh 0406 90 89 00

eh 0406 90 92 00

.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.